EVNNPT t?ng c??ng ?ng d?ng c?ng ngh?, nang cao hi?u qu? c?ng tác ??u t?, qu?n ly v?n hành H? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia

Th? hai, 9/11/2020 | 21:00 GMT+7
H? th?ng l??i ?i?n qu?c gia ch? y?u ?i qua các ??a bàn ??i núi cao, ?èo d?c hi?m tr?. Vì v?y, T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ??c bi?t chú tr?ng vào c?ng tác ??u t? thi?t b? hi?n ??i, t?ng c??ng ?ng d?ng c?ng ngh? ?? gi?m s?c lao ??ng tr?c ti?p, nang cao hi?u qu? c?ng tác qu?n ly v?n hành h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia.

?ng L?u Vi?t Ti?n - Phó T?ng Giám ??c EVNNPT.

Qua th?c t? hàng ch?c c?n b?o và áp th?p nhi?t ??i trong mùa m?a b?o n?m nay ?? cho th?y hi?u qu? r? r?t. PV Nguyên Long ph?ng v?n ?ng L?u Vi?t Ti?n - Phó TG? T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) v? th?c t? ?nh h??ng c?a mùa m?a b?o n?m nay t?i h? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia c?ng nh? k? ho?ch ??u t? c?ng ngh? nh?m ?áp ?ng yêu c?u qu?n ly, v?n hành l??i ?i?n trong ?i?u ki?n m?a b?o, bi?n ??i khí h?u ngày càng kh?c nghi?t, b?t th??ng.

PV: Th?a ?ng, mùa m?a b?o n?m 2020 này n??c ta ?? tr?i qua h?n 10 c?n b?o và áp th?p nhi?t ??i, nh?ng tác ??ng c?a nó t?i h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia nh? th? nào?

?ng L?u Vi?t Ti?n: Tính ??n nay v?i 10 c?n b?o và áp th?p nhi?t ??i c?ng nh? hoàn l?u sau b?o ?? gay ra nh?ng ?nh h??ng h?t s?c l?n ??n nhi?u t?nh, ??c bi?t là các t?nh t? Hà T?nh ??n Qu?ng Ng?i gay ng?p l?t, s?t l? ??t ? nhi?u n?i. ??i v?i h? th?ng truy?n t?i ?i?n, riêng trong tháng 10/2020 EVNNPT ?? ch?u 20 s? c? có nguyên nhan t? các c?n b?o s? 5, s? 6 và ??c bi?t là c?n b?o s? 9. ??ng th?i, EVNNPT có h?n 40 v? trí c?t ?i?n 500kV và 220kV b? s?t l?, ?nh h??ng do các c?n b?o, áp th?p nhi?t ??i. Hi?n nay EVNNPT ?? cho các l?c l??ng cán b?, nhan viên v?n hành th?c hi?n vi?c t?m nh? kh?i th?ng dòng ch?y, ph? b?t các chan móng, néo t?m các c?t ?i?n 500-220kV và ??t các r? ?á ?? ??m b?o an toàn t?m th?i trong th?i gian m?a l?. Bên c?nh ?ó, EVNNPT ?ang thuê các ??n v? t? v?n kh?o sát ?? có các ph??ng án x? ly ngay sau khi mùa m?a b?o k?t thúc ?? ??m b?o v?n hành an toàn lau dài cho h? th?ng truy?n t?i ?i?n. 

PV: Cùng v?i nh?ng ?nh h??ng trong c?ng tác qu?n ly v?n hành, EVNNPT c?ng ?ang ??u t? nhi?u c?ng trình truy?n t?i ?i?n qu?c gia ?i qua nh?ng ??a bàn mi?n Trung, Tay Nguyên ?ang b? ?nh h??ng n?ng n? b?i các c?n b?o, l?. Xin ?ng cho bi?t, ?i?u này ?nh h??ng nh? th? nào ??n ti?n ?? các d? án EVNNPT ?ang tri?n khai ?

?ng L?u Vi?t Ti?n: Hi?n nay EVNNPT ?ang tri?n khai rát nhi?u các d? án truy?n t?i ?i?n 500-220kV trong khu v?c t? Hà T?nh ??n Qu?ng Ng?i, trong ?ó ??c bi?t có th? k? ??n ???ng day 500kV m?ch 3, ???ng day 220kV ??ng Hà – Lao B?o.. Qua ??t m?a l? trên di?n r?ng v?a r?i thì có r?t nhi?u v? trí móng c?t ?ang tri?n khai xay d?ng c?ng nh? các ???ng t?m ?? vào ti?p c?n các v? trí xay d?ng b? s?t l?, ng?p, th?m chí có nh?ng v? trí ???ng t?m b? xóa sau các ??t m?a l?. ?i?u này ?nh h??ng r?t l?n ??n ti?n ?? c?ng trình. Hi?n nay EVNNPT ?ang ch? ??o các ??n v? QLDA ?i kh?o sát, ki?m ??m c? th? các thi?t h?i c?a các ??t m?a b?o gay ra t?i các v? trí s?t l? ? các v? trí xay d?ng ?? có các gi?i pháp kh?i ph?c ngay c?ng tác ??u t? xay d?ng sau các ??t m?a l?. Hai là ph?i h?p v?i các ??n v? b?o hi?m ?? th?c hi?n các trách nhi?m v? b?o hi?m xay d?ng.

V?i tình hình m?a l? kéo dài nh? hi?n nay. Sau c?n b?o s? 10 l?i ti?p t?c có c?n b?o s? 11 thì d? ki?n các ???ng day nh? 500kV m?ch 3 c?a EVNNPT ?ang tri?n khai xay d?ng s? ti?p t?c có nh?ng ?nh h??ng ??n ti?n ??. Ngoài các v? trí b? ?nh h??ng lau dài nh? là ng?p, s?t các v? trí móng, ???ng t?m…thì vi?c c?ng nhan trên c?ng tr??ng th??ng xuyên ph?i di chuy?n ?? tránh các c?n b?o và kh?i ph?c c?ng tác ??u t? xay d?ng tr? l?i c?ng làm cho ti?n ?? kéo dài. 

PV: Vang, c? th? v?i ???ng day 500kV m?ch 3 thì c?ng tác GPMB c?ng ?ang g?p khó kh?n. V?y m?a b?o ?? ?nh h??ng nh? th? nào ??n c?ng tác GPMB ? ?ay, th?a ?ng ?

?ng L?u Vi?t Ti?n: Hi?n nay thì t?t c? các ??a ph??ng t? Hà T?nh ??n Qu?ng Ng?i ?ang t?p trung h?t ngu?n l?c cho vi?c kh?c ph?c h?u qu? c?a các ??t m?a b?o, c?u tr? ??ng bào ? các khu v?c b? s?t l? , ng?p l?t và kh?i ph?c tr? l?i các ho?t ??ng bình th??ng t?i các khu ?? th?. Do ?ó, l?c l??ng c?a các ??a ph??ng t? l?nh ??o t?nh cho ??n các s? ngành ??u t?p trung h?t ngu?n l?c cho vi?c kh?c ph?c h?u qu? m?a b?o. Chính vì v?y nh?ng c?ng tác liên quan ??n h? tr? EVNNPT trong vi?c b?i th??ng GPMB c?ng b? ?nh h??ng, và ph?i sau khi k?t thúc các ??t m?a b?o này, khi các ??a ph??ng quay tr? l?i làm vi?c ?n ??nh,bình th??ng thì EVNNPT m?i ti?p t?c ???c các c?ng vi?c liên quan ??n b?i th??ng GPMB cho các c?ng trình ??u t? xay d?ng trong ?ó có ???ng day 500kV m?ch 3. 

PV: Th?a ?ng, h? th?ng TT? qu?c gia ?i qua các ??a bàn ??i núi hi?m tr?, nhi?u n?i ng??i c?ng nhan r?t khó kh?n, kh?ng th? ti?p c?n khi g?p s? c? ?nh h??ng b?i m?a b?o. V?y EVNNPT ?? có ??u t? ?ng c?ng ngh? thi?t b? hi?n ??i nh? th? nào ?? ph?c v? c?ng tác qu?n ly, v?n hành h? th?ng?

?ng L?u Vi?t Ti?n:Quy tắc tác động đĩa Trong nhi?u n?m qua,v?i kinh nghi?m trong c?ng tác qu?n ly, v?n hành h? th?ng ???ng day 500-220kV ch? y?u n?m trong các khu v?c r?ng núi cao ??c bi?t khó ti?p c?n khi có các ??t m?a l?, nh?t là nh?ng ??t m?a l? nh? v?a r?i thì EVNNPT ?? tri?n khai nhi?u gi?i pháp ?? ?ng phó. Th? nh?t, EVNNPT l?p ??t các camera c? ??nh trên các ??nh c?t t?i các v? trí xung y?u ?? theo d?i tình hình m?a b?o, quan tr?c các c?t ?i?n so v?i các ??a hình, ??a ch?t xung quanh xem có b? ?nh h??ng, có b? s?t l?, nghiêng hay kh?ng. Th? 2 là EVNNPT ??u t?, cho c?ng nhan v?n hành s? d?ng các thi?t b? bay kh?ng ng??i lái ??n các v? trí an toàn có th? ti?p c?n ???c, t? ??y dùng các thi?t b? bay ?? quan sát các v? trí kh?ng th? ti?p c?n ???c. Qua vi?c thu th?p hình ?nh t? camera c? ??nh c?ng nh? t? các thi?t b? bay kh?ng ng??i lái thì EVNNPT s? có ch? ??o ?i?u hành ?? nh?m kh?c ph?c t?m th?i h?u qu? c?a m?a l? nh? x? ly t?m các v? trí móng c?t b? s?t l?, néo t?m c?t c?ng nh? ph? b?t chan móng, và vi?c quan tr?c b?ng các camera c?ng nh? thi?t b? bay c?ng t?o ?i?u ki?n cho các ??n v? thi?t k? có các ph??ng án ?? x? ly lau dài.

PV: Qua th?c t? ?nh h??ng m?a b?o trong th?i gian v?a r?i thì EVNNPT s? tính ??n ph??ng án ??u t? các thi?t b? c?ng ngh? nh? th? nào ?? ??m b?o c?ng tác qu?n ly v?n hành h? th?ng TT? qu?c gia tr??c di?n bi?n th?i ti?t ngày càng c?c ?oan, th?a ?ng ?

?ng L?u Vi?t Ti?n: V?i c?ng ngh? 4G nh? hi?n nay và c?ng ngh? 5G trong t??ng lai s?p t?i thì vi?c truy?n tin, truy?n d? li?u t??ng ??i thu?n l?i,vi?c ?ng d?ng các camera g?n c? ??nh trên các ??nh c?t ?i?n là m?t gi?i pháp h?t s?c h?u ích. EVNNPT s? ti?p t?c trang b? thêm nhi?u camera ? các v? trí xung y?u ?? v?a quan tr?c s? bi?n ??i c?a ??a ch?t, ??ng th?i giám sát hành lang tuy?n tr??c s? thay ??i c?a các th?m th?c v?t ho?c s? tác ??ng c?a con ng??i, máy móc hay các c?ng trình xay d?ng lan c?n. Ngoài ra, vi?c ?ng d?ng các thi?t b? bay kh?ng ng??i lái là m?t xu h??ng t?t y?u ?? ??m b?o qu?n ly, v?n hành ???ng day, ??ng th?i t?ng n?ng su?t, gi?m s?c l?c c?ng nh? gi? an toàn cho ng??i lao ??ng kh?ng ph?i ti?p c?n nh?ng khu v?c nguy hi?m nh? tr??c kia.

PV: Xin tran tr?ng c?m ?n ?ng v? cu?c trao ??i!

Nguyên Long/ICON