EVNNPT t? ch?c ?ào t?o b?i d??ng ki?n th?c tri?n khai h? th?ng GIS

Th? ba, 17/11/2020 | 20:00 GMT+7
Nh?m nang cao ki?n th?c v? c?ng ngh? GIS (Geographic Information System - H? th?ng th?ng tin ??a ly), chu?n b? cho vi?c ti?p nh?n, tri?n khai, v?n hành h? th?ng GIS c?a T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) sau khi ??a vào s? d?ng, trong 2 ngày 12 - 13/11/2020, EVNNPT ?? t? ch?c Khóa ?ào t?o b?i d??ng ki?n th?c tri?n khai h? th?ng GIS cho CBCNV làm c?ng tác k? thu?t, ??u t?, c?ng ngh? th?ng tin c?a EVNNPT. Khóa ?ào t?o ???c EVNNPT giao C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1 t? ch?c th?c hi?n.

H??ng d?n ?ào t?o là l?nh ??o Khoa C?ng ngh? th?ng tin – Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t.

Quy tắc tác động đĩaC?n c? ??nh h??ng c?a EVNNPT, h? th?ng GIS sau khi tri?n khai s? hình thành m?t h? th?ng c? s? d? li?u kh?ng gian c?a l??i truy?n t?i th?ng nh?t trong toàn EVNNPT; h? tr? tra c?u, tìm ki?m, th?ng kê, báo cáo các th?ng tin thu?c m?ng l??i ?i?n nh? tr?m bi?n áp, l? ???ng day, c?t ?i?n trên n?n b?n ?? GIS; qu?n ly và phan tích m?ng nh?m phát hi?n các v?n ?? v? ch?t l??ng, hi?u ?ng v?n hành m?ng truy?n t?i theo khu v?c ??a ly và các tác ??ng c?a các thao tác v?n hành ??n vi?c cung c?p, truy?n t?i ?i?n; cho phép chia s? các ??n v? liên quan trong vi?c tra c?u, liên k?t d? li?u trong các ?ng d?ng ngoài hi?n tr??ng.

Quy tắc tác động đĩaM? ??u khóa ?ào t?o, ??i di?n ??n v? tham gia c?ng tác gi?ng d?y, TS. Lê H?ng Anh - Tr??ng Khoa CNTT, Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t ?? khái quát ho?t ??ng nghiên c?u v? c?ng ngh? GIS c?a kh?i tr??ng ??i h?c trong n??c và t?m nhìn c?a ??i h?c M? - ??a ch?t trong c?ng tác nghiên c?u, ?ng d?ng GIS.

TS. Lê H?ng Anh - Tr??ng Khoa CNTT, ??i di?n Trung tam H? tr? phát tri?n khoa h?c k? thu?t, Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t phát bi?u t?i Khóa ?ào t?o.

Quy tắc tác động đĩaTrong su?t th?i gian di?n ra khóa ?ào t?o, các CBCNV c?a EVNNPT ?? ???c ti?p c?n các khái ni?m t?ng quan v? GIS và các bài toán ?ng d?ng GIS trong ngành ?i?n; d? li?u GIS, các s?n ph?m GIS th??ng m?i và m? ngu?n m?; t?o m?i, thu th?p, biên t?p và chu?n hóa d? li?u; các h? t?a ??, các c?ng c? truy v?n, phan tích; qu?n tr? d? li?u và khai thác d? li?u GIS (th?ng kê, báo cáo, phan tích); liên k?t d? li?u v?i các h? th?ng khác.

Trong ph?n th?c hành, các h?c viên ?? ???c hi?n th?c hóa ly thuy?t v? GIS trong vi?c bóc tách d? li?u h? th?ng quan tr?c sét, liên k?t d? li?u này vào trong h? th?ng GIS n?n và th?c hi?n các bài toán th?ng kê cú sét theo vùng, th?i gian, ?o kho?ng cách m?t ?i?m sét c? th? v?i ???ng day t?i ?i?n…

Cu?i bu?i ?ào t?o, ??i di?n l?nh ??o Khoa CNTT c?a ??i h?c M? - ??a ch?t, TS. Lê H?ng Anh và TS. Nguy?n Mai Dung ?? tr?c ti?p trao ??i cùng h?c viên v? kinh nghi?m tri?n khai, qu?n ly phát tri?n h? th?ng trong t??ng lai, các d? li?u th?ng tin ??a ly có th? tích h?p và các ?ng d?ng th?c ti?n trong t?ng v? trí c?ng vi?c c?a h?c viên./.

Ban VTCNTT