EVNNPT truy?n t?i an toàn s?n l??ng ?i?n 884 t? kWh

Th? n?m, 2/7/2020 | 12:35 GMT+7
Trong 5 n?m qua, EVNNPT ?? truy?n t?i an toàn s?n l??ng ?i?n 884 t? kWh, t?ng bình quan 9,02%/n?m.

EVNNPT tri?n khai ??ng b? nhi?u gi?i pháp gi?m t?n th?t ?i?n n?ng. ?nh: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

T?ng giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) Nguy?n Tu?n Tùng cho bi?t, tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? EVNNPT l?n th? II, nhi?m k? 2015 - 2020, trong 5 n?m qua, EVNNPT ?? truy?n t?i an toàn s?n l??ng ?i?n 884 t? kWh, t?ng bình quan 9,02%/n?m.

Quy tắc tác động đĩaH? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?ang phát tri?n nhanh c? v? quy m? và ch?t l??ng. Hi?n nay, EVNNPT qu?n ly 160 tr?m bi?n áp (TBA), t?ng 40,49% so v?i ??u nhi?m k?; t?ng dung l??ng máy bi?n áp là 97.850 MVA, t?ng 68,4%; qu?n ly 27.147 km ???ng day 500 kV và 220 kV, t?ng 28,1% so v?i ??u nhi?m k?. 

Quy tắc tác động đĩaSau 5 n?m, EVNNPT c?ng hoàn thành chuy?n ??i 76 TBA 220 kV, b?ng 60,8% sang v?n hành theo tiêu chí kh?ng ng??i tr?c, v??t ch? tiêu Ngh? quy?t ??i h?i ?? ra 60%. ??ng th?i th?c hi?n 3.926 h?ng m?c c?ng trình s?a ch?a l?n, v?i giá tr? 3.737 t? ??ng, ??t k? ho?ch hàng n?m, t?ng b??c ??m b?o ch?t l??ng thi?t b?, góp ph?n ??m b?o v?n hành an toàn h? th?ng truy?n t?i ?i?n.

Quy tắc tác động đĩaT?ng giám ??c Nguy?n Tu?n Tùng ?ánh giá, trong giai ?o?n 5 n?m qua, EVNNPT v? c? b?n ?? th?c hi?n t?t c?ng tác qu?n ly, v?n hành l??i ?i?n truy?n t?i an toàn, liên t?c, ?n ??nh và gi?m thi?u s? c?. Ngo?i tr? ch? tiêu su?t s? c? TBA 500 kV n?m 2018 kh?ng ??t ch? tiêu k? ho?ch T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) giao, t?t c? các ch? tiêu su?t s? c? còn l?i c?a các n?m ??u th?p h?n ch? tiêu k? ho?ch T?p ?oàn giao. Riêng n?m 2019, v??t tr??c 1 n?m so v?i k? ho?ch 5 n?m. 

Quy tắc tác động đĩa?áng chú y trong 5 n?m qua, k?t qu? th?c hi?n t?n th?t ?i?n n?ng trên l??i ?i?n truy?n t?i c?a EVNNPT ph? thu?c r?t l?n vào ph??ng th?c v?n hành, ??c bi?t ph??ng th?c v?n hành l??i ?i?n 500 kV B?c - Trung - Nam. 

Phan tích c?a EVNNPT cho th?y, trong n?m 2018 và các n?m tr??c ?ay do ph??ng th?c v?n hành truy?n t?i ?i?n trên các ???ng day B?c - Trung và Trung - Nam lu?n truy?n t?i cao do ?ó t?n th?t ?i?n n?ng trên l??i ?i?n truy?n t?i c?a EVNNPT lu?n x?p x? và trên 2,4%. Trong n?m 2019, khi ph??ng th?c truy?n t?i t??ng ??i thu?n l?i v?i vi?c truy?n t?i th?p trên h? th?ng 500 kV B?c - Trung - Nam, T?ng c?ng ty ?? ??t k?t qu? t?n th?t ?i?n n?ng  2,15%, th?p nh?t trong 11 n?m k? t? th?i ?i?m thành l?p. 

Riêng n?m 2020, n?u ph??ng th?c v?n hành ti?p t?c thu?n l?i nh? n?m 2019 và 2 tháng ??u n?m nay, EVNNPT s? ph?n ??u hoàn thành ch? tiêu t?n th?t ?i?n n?ng n?m 2020 ??t 2,15% theo ch? tiêu k? ho?ch T?p ?oàn ?? giao.  

Quy tắc tác động đĩaCó ???c k?t qu? này, trong giai ?o?n 2016-2020, T?ng c?ng ty ?? xay d?ng và tri?n khai ??ng b? nhi?u gi?i pháp gi?m t?n th?t ?i?n n?ng; trong ?ó, ti?p t?c c?ng c? và t?ng c??ng qu?n ly t?n th?t ?i?n n?ng t? T?ng c?ng ty ??n t?ng ??i ???ng day và TBA; Tính toán, phan tích r? nguyên nhan khách quan, ch? quan làm t?ng gi?m t?n th?t ?i?n n?ng so v?i k? ho?ch v?n hành ???c B? C?ng Th??ng phê duy?t và so v?i cùng k?.

Quy tắc tác động đĩaBên c?nh ?ó, theo d?i sát m?c ?? mang t?i, trào l?u c?ng su?t c?a các ???ng day, máy bi?n áp; ph?i h?p và ?? xu?t v?i các Trung tam ?i?u ?? các gi?i pháp, ph??ng án ?? tránh v?n hành quá t?i, ??y t?i, non t?i máy bi?n áp, ???ng day và thi?t b? l??i ?i?n; ?? xu?t thay th?, nang kh? n?ng t?i các ???ng day, máy bi?n áp th??ng xuyên ??y t?i, có t?n th?t ?i?n n?ng cao...

Quy tắc tác động đĩaTrong giai ?o?n 5 n?m t?i (2021-2025), d? báo nhu c?u ?i?n v?n t?ng tr??ng ? m?c cao. Trong khi l??i ?i?n truy?n t?i nhiê?u n?i v?n hành trong tình tr?ng ??y và quá t?i v??i yêu ca?u vê? pha?t triê?n l???i ?iê?n truyê?n ta?i ngày càng cao.

Tr??c nh?ng khó kh?n này, EVNNPT ??t m?c tiêu s?n l??ng ?i?n truy?n t?i t?ng tr??ng bình quan 7,4%/n?m, ??n n?m 2025 ??t kho?ng 307,382 t? kWh. T? l? t?n th?t ?i?n n?ng ph?n ??u ??t 2,14% vào n?m 2025. T?ng c?ng ty s? h?n ch? t?i ?a s? c? do nguyên nhan ch? quan; ph?n ??u n?m 2021 su?t s? c? gi?m 5% so v?i trung bình giai ?o?n 2016 - 2020 và các n?m ti?p theo gi?m 5% so v?i n?m tr??c li?n k?.

H? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia phát tri?n nhanh c? v? quy m? và ch?t l??ng. ?nh: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

?? góp ph?n cùng EVN ti?p t?c ??m b?o cung c?p ?i?n cho phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a ??t n??c trong giai ?o?n 2021 - 2025, EVNNPT s? t?p trung ??y m?nh qu?n ly k? thu?t, v?n hành ?? ??m b?o v?n hành an toàn, liên t?c, ?n ??nh h? th?ng ?i?n truy?n t?i, gi?m thi?u s? c? và t?n th?t ?i?n n?ng.

Tuy nhiên kh? n?ng cung c?p ?i?n s? ph? thu?c r?t l?n vào vi?c ??u t? phát tri?n l??i ?i?n truy?n t?i ?? gi?i t?a c?ng su?t các c?ng trình ngu?n ?i?n, nang cao n?ng l?c l??i ?i?n truy?n t?i B?c - Nam, l??i ?i?n truy?n t?i liên vùng và n?i vùng, ??m b?o cung c?p ?i?n. 

Quy tắc tác động đĩaVì v?y ?? th?c hi?n thành c?ng k? ho?ch 5 n?m t?i, T?ng giám ??c Nguy?n Tu?n Tùng cho r?ng T?ng c?ng ty c?n t?p trung m?i n? l?c và ph??ng ti?n ?? v?n hành an toàn, liên t?c, ?n ??nh, nang cao ?? tin c?y các ???ng day và TBA, ??c bi?t là h? th?ng 500 kV B?c - Nam. ??ng th?i, t?ng c??ng ki?m tra, giám sát vi?c ch?p hành quy trình quy ph?m, si?t ch?t k? c??ng, k? lu?t v?n hành; Kh?ng ?? x?y ra s? c? mang tính ch? quan. 

Bên c?nh ?ó, T?ng c?ng ty t?p trung nghiên c?u các gi?i pháp h?u hi?u ?? gi?m s? c? do sét ?ánh; Rà soát các thi?t b? v?n hành nhi?u n?m ?? có tiêu chu?n, k? ho?ch thay th? các thi?t b? có ch?t l??ng suy gi?m nh?m ng?n ng?a s? c? và t?ng c??ng ?? tin c?y ?n ??nh c?a h? th?ng truy?n t?i. ??ng th?i th?c hi?n các gi?i pháp ??ng b? ?? gi?m t?n th?t ?i?n n?ng; phan tích, tính toán và ?? xu?t ph??ng th?c v?n hành tránh tình tr?ng quá t?i, non t?i trong quá trình v?n hành..../.

Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN
: Theo BNEWS