G?n bi?n c?ng trình truy?n t?i g? nút th?t v? gi?i t?a ngu?n n?ng l??ng tái t?o

Th? n?m, 2/7/2020 | 12:45 GMT+7
Sáng 2/7, t?i huy?n Ninh Ph??c, t?nh Ninh Thu?n, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN), T?ng C?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? t? ch?c L? g?n bi?n Tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i.

C?ng trình ???c g?n bi?n chào m?ng ??i h?i ??i bi?u ??ng b? EVN l?n th? III. Ngu?n: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

Quy tắc tác động đĩa?ay là c?ng trình chào m?ng ??i h?i ??i bi?u ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam l?n th? III, nhi?m k? 2020-2025.

Quy tắc tác động đĩaD? án Tr?m bi?n áp (TBA) 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i ???c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam giao T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia làm Ch? ??u t?, Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) thay m?t EVNNPT qu?n ly d?? a?n. D? án có t?ng m?c ??u t? 360,38 t? ??ng, s? d?ng v?n vay tín d?ng th??ng m?i và v?n c?a EVNNPT c?p.

?ng Nguy?n ??c Tuy?n, Giám ??c CPMB cho bi?t, D? án có quy m? xay d?ng m?i Tr?m bi?n áp 220/110/22 kV v?i t?ng c?ng su?t 550 MVA; Xay d?ng ???ng day ??u n?i 4 m?ch c?p ?i?n áp 220 kV v?i chi?u dài tuy?n 4,6 km; day d?n phan pha 2xACSR-330/43 ??u n?i tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c vào ???ng day 220 kV Nhà máy nhi?t ?i?n V?nh Tan - Tháp Chàm hi?n có.

L?nh ??o t?nh Ninh Thu?n t?ng b?ng khen cho t?p th? tham gia d? án. Ngu?n: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

Quy tắc tác động đĩaT?i l? g?n bi?n, ?ng D??ng Quang Thành, Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVN cho r?ng ?ay là c?ng trình quan tr?ng, c?p bách ?? t?ng c??ng gi?i phóng c?ng su?t ngu?n n?ng l??ng tái t?o trên ??a bàn t?nh Ninh Thu?n ?? truy?n t?i lên l??i qu?c gia v?i m?c c?ng su?t t?ng thêm kho?ng 500 MVA.

Vi?c ??a tr?m 200 kV Ninh Ph??c vào v?n hành ngày 29/6, còn góp ph?n c?i thi?n ?i?n áp l??i ?i?n 110 kV khu v?c, ??ng th?i gi?m t?n th?t ?i?n n?ng trên l??i ?i?n truy?n t?i, góp ph?n ??m b?o cung ?ng ?i?n cho mi?n Nam trong giai ?o?n t?i c?ng nh? có y ngh?a quan tr?ng trong vi?c v?n hành h? th?ng ?i?n qu?c gia.

Quy tắc tác động đĩaL?nh ??o EVN cho bi?t trong th?i gian qua EVN ?? t?o m?i ?i?u ki?n ?? ??a d? án n?ng l??ng tái t?o vào v?n hành, ??c bi?t là g?n 100 d? án ?i?n m?t tr?i v?i t?ng c?ng su?t 500 MW, ??m b?o góp ph?n cung c?p ?i?n cho h? th?ng qu?c gia.

C?ng theo ?ng Thành, khu v?c hai t?nh Ninh Thu?n và Bình Thu?n là ??a bàn t?p trung r?t l?n các d? án ?i?n m?t tr?i v?i t?c ?? phát tri?n r?t nhanh, d?n t?i tình tr?ng m?t ph?n c?ng su?t ch?a huy ??ng ???c h?t kh? n?ng.

C?ng nhan v?n hành TBA 220 kV Ninh Ph??c. Ngu?n: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

Do ?ó, vi?c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ??a nhi?u c?ng trình truy?n t?i ?i?n quan tr?ng vào v?n hành trong g?n hai n?m qua, nh? tr?m 500 kV V?nh Tan, các tr?m 220 kV Phan Rí, Tháp Chàm và g?n ?ay nh?t là tr?m 220 kV Ninh Ph??c s? gi?i quy?t c? b?n vi?c gi?i to? c?ng su?t n?ng l??ng tái t?o lên l??i ?i?n qu?c gia.

Theo EVNNPT, t? ??u n?m 2020 ??n nay, m?c dù d?ch b?nh COVID-19 ?? có tác ??ng tiêu c?c ??n m?i m?t c?a ??i s?ng kinh t?-x? h?i, nh?ng d? án Tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i v?n hoàn thành v??t 6 tháng so v?i h?p ??ng xay l?p ?? ky k?t, k?p th?i ??a vào v?n hành, phát huy hi?u qu? c?ng trình.

Quy tắc tác động đĩaCh? t?ch UBND t?nh Ninh Thu?n, ?ng L?u Xuan V?nh c?ng cho r?ng Ninh Thu?n là vùng n?ng và gió, v?i ?i?u ki?n và c? ch? chính sách thu hút ??u t? trong l?nh v?c n?ng l??ng, Ninh Thu?n ch? tr?ng xay d?ng t?nh thành trung tam n?ng l??ng tái t?o c?a c? n??c. ??n cu?i tháng 6/2020, t?nh ?? ??a vào v?n hành g?n 1.700 MW c?ng su?t các d? án n?ng l??ng tái t?o; trong ?ó có h?n 1.500 MW ngu?n ?i?n m?t tr?i và 181 MW ?i?n gió.

Tuan th? ?? ?i?u ki?n k? thu?t ?óng ?i?n d? án. Ngu?n: Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN

Quy tắc tác động đĩaCh? t?ch UBND t?nh Ninh Thu?n kh?ng ??nh: Tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i là c?ng trình quan tr?ng nên t?nh ?? ch? ??o các s? ban ngành c?a t?nh ph?i h?p v?i các ??n v? ngành ?i?n ?? ??a c?ng trình vào v?n hành trong th?i gian s?m nh?t, ??m b?o ch?t l??ng, góp ph?n gi?i t?a c?ng su?t các ngu?n n?ng l??ng tái t?o trên ??a bàn phát lên l??i ?i?n qu?c gia.

V?i vai trò và y ngh?a quan tr?ng, c?ng trình Tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i ?? ???c Ban Th??ng v? ??ng ?y T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam l?a ch?n và c?ng nh?n là c?ng trình ???c g?n bi?n chào m?ng ??i h?i ??i bi?u ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam l?n th? III.

?ng Nguy?n Phùng D?ng - Giám ??c Truy?n t?i ?i?n Ninh Thu?n, ??n v? qu?n y và v?n hành TBA 220 kV Ninh Ph??c cho bi?t, hi?n nay do l??i ?i?n 110 kV c?a ?i?n l?c ch?a hoàn thành h?t nên tr?m m?i ch? gi?i to? ???c g?n 310 MVA c?ng su?t lên l??i truy?n t?i. C?ng su?t truy?n t?i lên l??i t?i tr?m, cao ?i?m nh?t m?i máy bi?n áp kho?ng 136 MW.

Quy tắc tác động đĩa?? ??m b?o v?n hành an toàn TBA này, ngay t? khi ?óng ?i?n ??n v? ?? ki?m tra tuan th? ?? ?i?u ki?n k? thu?t và ??m b?o an toàn m?i ?óng ?i?n.

Quy tắc tác động đĩa?ng Nguy?n ??c Tuy?n cho bi?t, sau khi hoàn thành giai ?o?n 1 d? án v??t ti?n ?? ?? ra, CPMB ?ang ti?p t?c hoàn thi?n hoàn thi?n giai ?o?n 2 c?a d? án v?i h?ng m?c “l?p 2 ng?n l? ???ng day 220 kV và hoàn thi?n s? ?? thanh cái ???ng vòng phía 220 kV” ?? d? ki?n hoàn thành trong quy IV n?m nay./.

Mai Ph??ng/BNEWS/TTXVN
: Theo BNEWS