Ky k?t hi?p ??nh vay “Ch??ng trình ??u t? l??i ?i?n truy?n t?i – kho?n vay 1” tr? giá 120,5 tri?u USD

Th? sáu, 10/2/2012 | 15:00 GMT+7
Sáng ngày 10/2/2012, t?i Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam ?? di?n ra l? ky k?t hi?p ??nh vay “Ch??ng trình ??u t? l??i ?i?n truy?n t?i – Kho?n vay 1” tr? giá 120,5 tri?u USD.?

?ay là hi?p ??nh vay ??u tiên trong Ch??ng trình ??u t? l??i ?i?n truy?n t?i giai ?o?n 2011 – 2020 do Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB) tài tr? cho ngành ?i?n Vi?t Nam t??ng ???ng 730 tri?u USD. T?i l? ky k?t có s? hi?n di?n c?a ?ng Nguy?n V?n Bình – Th?ng ??c Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam ??i di?n cho Chính Ph? Vi?t Nam; ?ng Stephen P.Groff – Phó ch? t?ch ADB; ?ng Tomoyuki Kimura – Giám ??c Qu?c gia ADB t?i Vi?t Nam; ?ng Nguy?n M?nh Hùng – TG? T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia… cùng nhi?u quan ch?c các b?, ngành khác.
?
Ch??ng trình ??u t? l??i ?i?n truy?n t?i ???c ADB tài tr? theo th? th?c tài tr? phan k? (MFF), theo ?ó kho?n tài tr? ???c chia thành nhi?u kho?n vay t??ng ?ng v?i t?ng giai ?o?n phan k?. M?i giai ?o?n, m?t s? ti?u d? án s? ???c phía Vi?t Nam l?a ch?n ?? ??u t?. T?ng m?c ??u t? ??c tính c?a c? Ch??ng trình là 1,749 t? USD, trong ?ó v?n vay ADB là 730 tri?u USD t? ngu?n v?n vay th?ng th??ng (OCR) và v?n ??i ?ng trong n??c là 589 tri?u USD. Ngoài ra, d? ki?n s? có thêm m?t s? nhà ??ng tài tr? khác: Ngan hàng Tái thi?t ??c (kfW), Ngan hàng H?p tác Qu?c t? Nh?t B?n (JBIC) và Ngan hàng Xu?t nh?p kh?u M? (US Eximbank). V?i m?c tiêu t?ng th? c?a Ch??ng trình là xay d?ng các ???ng day, tr?m bi?n áp 500 kV và 220 kV t?i nhi?u ??a ph??ng trên c? n??c nh?m gi?i phóng ngu?n ?i?n c?a các nhà máy ?i?n m?i, nang cao ?? tin c?y, an toàn, ch?ng quá t?i, ??m b?o kh? n?ng truy?n t?i th?ng su?t c?a h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia. Ngoài ra, Ch??ng trình c?ng góp ph?n nang cao n?ng l?c qu?n ly, ?i?u hành c?a T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia trong các ho?t ??ng ho?ch ??nh, ??u t?, ho?t ??ng tài chính hi?u qu? và nang cao ch?t l??ng ph?c v?.
Anh ky ket ngan hang nha nuoc.jpg

?ng Nguy?n V?n Bình – Th?ng ??c Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam?và ?ng Stephen P.Groff – Phó ch? t?ch ADB?th?c hi?n nghi th?c ky k?t


Ch??ng trình d? ki?n s?? ???c chia làm 04 phan k?? t??ng ???ng v?i 04 kho?n vay, b?t ??u t? n?m 2012 và k?t thúc vào n?m 2020, v?i kho?n vay ??u tiên tr? giá 120,5 tri?u USD có th?i h?n 25 n?m. Ch??ng trình h? tr? xay d?ng g?n 648 km ???ng day 500 kV, h?n 100 km ???ng day 220 kV và nang c?p các tr?m bi?n áp…

DSC_1559.jpg

?ng Tomoyuki Kimura – Giám ??c Qu?c gia ADB t?i Vi?t Nam và??ng Nguy?n M?nh Hùng – TG? T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia th?c hi?n nghi th?c ky k?t h?p tác

?
Phát bi?u t?i l? ky k?t, Th?ng ??c Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam, ?ng Nguy?n V?n Bình nh?n m?nh kho?n vay Ch??ng trình ??u t? l??i ?i?n Truy?n t?i nói chung và kho?n vay 1 nói riêng s? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng ?i?n ngày càng t?ng cao ph?c v? cho tiêu dùng, th??ng m?i và c?ng nghi?p. ??m b?o m?t ngu?n ?i?n ?áng tin c?y là ?i?u t?i quan tr?ng ?? duy trì ??ng l?c phát tri?n c?a n?n kinh t?, là n?n t?ng cho Chính ph? Vi?t Nam th?c hi?n thành c?ng m?c tiêu ?? ra trong K? ho?ch Phát tri?n Kinh t? X? h?i giai ?o?n 2011 – 2015 và Chi?n l??c ??n n?m 2020.
?
?

?
Trang Ph?m - NPT