Ngày 24-25/7, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) D??ng Quang Thành ?? có chuy?n th?m, t?ng quà ??n v? thi c?ng D? án ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n qua ??a ph?n t?nh Qu?ng Tr? và Qu?ng Bình.

Th? hai, 27/7/2020 | 12:00 GMT+7
Ngày 24-25/7, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) D??ng Quang Thành ?? có chuy?n th?m, t?ng quà ??n v? thi c?ng D? án ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n qua ??a ph?n t?nh Qu?ng Tr? và Qu?ng Bình. Tham gia ?oàn c?ng tác có ?ng Tr?n ?ình Nhan – T?ng Giám ??c EVN, ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – T?ng Giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình di?n mi?n Trung.

Toàn c?nh san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch 

Quy tắc tác động đĩaT?i v? trí c?t 348 D? án ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n qua ??a ph?n x? V?nh Tr??ng, huy?n Gio Linh, t?nh Qu?ng Tr?, Ch? t?ch H?TV EVN ?? th?m h?i tình hình thi c?ng, ?i?u ki?n làm vi?c, ??i s?ng c?a ??n v? thi c?ng (C?ng ty CP Xay l?p ?i?n 4 – PCC4), ??n v? t? v?n giám sát (C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2) và Ban Ti?n ph??ng c?a Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) trên c?ng tr??ng.

Quy tắc tác động đĩaCh? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành ghi nh?n và bi?u d??ng nh?ng thành tích, n? l?c c?a các ??n v? thi c?ng trên c?ng tr??ng trong th?i gian qua khi v?a ??m b?o ti?n ?? thi c?ng, v?a phòng ch?ng d?ch COVID-19 ?? ??m b?o ti?n ?? ???c giao. Ch? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành ?? ngh? Ban Ti?n ph??ng c?a CPMB th??ng xuyên làm vi?c v?i các ??a ph??ng, nhà th?u và các ??n v? liên quan gi?i quy?t k?p th?i các khó kh?n, v??ng m?c phát sinh trên c?ng tr??ng, ??m b?o c?ng tác ?i?u hành ?? bàn giao m?t b?ng và ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng theo k? ho?ch.

Các ??n v? nhà th?u c?n huy ??ng t?i ?a ngu?n nhan l?c ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng d? án. Ngoài ra c?n ph?i h?p ch?t ch? v?i CPMB ?? k?p th?i tháo g? nh?ng khó kh?n v??ng m?c phát sinh trên c?ng tr??ng.

Tr??c s? quan tam c?a l?nh ??o T?p ?oàn, ??i di?n PCC4 cho bi?t ?ay là m?t ngu?n ??ng l?c ?? ??n v? ti?p t?c n? l?c hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao, ??m b?o ?úng ti?n ?? so v?i yêu c?u c?a ch? ??u t? ??a ra. 

Quy tắc tác động đĩaTh?m, t?ng quà ??n v? thi c?ng san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch (x? Qu?ng ??ng, huy?n Qu?ng Tr?ch, t?nh Qu?ng Bình) thu?c D? án ???ng day 500kV m?ch 3, Ch? t?ch H?TV EVN ghi nh?n và bi?u d??ng nh?ng thành tích, n? l?c c?a các ??n v? thi c?ng trên c?ng tr??ng trong th?i gian qua khi v?a ??m b?o ti?n ?? thi c?ng, v?a phòng ch?ng d?ch COVID-19 ?? ??m b?o ti?n ?? ???c giao.

T?i bu?i ki?m tra Ch? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành cho bi?t m?c dù h?ng m?c san phan ph?i 500kV Qu?ng Tr?ch ?? ki?m soát t?t ???c ch?t nh?ng nh?ng CPMB và các nhà th?u kh?ng ???c phép ch? quan mà c?n ti?p t?c bám sát c?ng tr??ng ?? s?m hoàn thành d? án.

Quy tắc tác động đĩaBáo cáo tr??c ?oàn c?ng tác, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung, hi?n nay san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch ?? hoàn thành 95% t?ng ti?n ?? c?a d? án. Các ??n v? nhà th?u xay l?p, t? v?n giám sát ?ang bám sát c?ng tr??ng, n? l?c thi c?ng ?? hoàn thành d? án trong tháng 8/2020, s?n sàng ti?p nh?n ?i?n t? ???ng day 500kV m?ch 3.

M?t s? hình ?nh

Ch? t?ch H?TV EVN t?ng quà Ban Ti?n ph??ng (CPMB) t?i c?ng tr??ng

Ch? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành t?ng quà cho ??i di?n PECC4 thi c?ng v? trí c?t 348 ???ng day 500kV m?ch 3

Ch? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành t?ng quà cho ??n v? t? v?n giám sát D? án ???ng day 500kV m?ch 3 (C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2)

?oàn c?ng tác c?a EVN, EVNNPT th?m h?i và t?ng quà ??n v? thi c?ng san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch

C?ng trong ch??ng trình, Ch? t?ch ?y ban Qu?n ly v?n nhà n??c t?i doanh nghi?p t?ng quà CPMB t?i san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch

 

 

 

 

Xuan Ti?n - PV TC?L