PTC1 c?ng b? quy?t ??nh b? nhi?m Giám ??c, ch? ??nh Bí th? ?BBP TT? Tay B?c 2

Th? hai, 19/10/2020 | 12:00 GMT+7
Sáng ngày 14/10/2020 t?i tr? s? ??n v?, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1 (PTC1) ?? t? ch?c L? c?ng b? quy?t ??nh b? nhi?m Giám ??c và ch? ??nh ch?c v? Bí th? ??ng b? b? ph?n Truy?n t?i ?i?n Tay B?c 2 cho ??ng chí Nguy?n V?n S?n.

??n d? bu?i l?, v? phía PTC1 có ?/c Nguy?n Phúc An - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC1; ?/c Tr?n Minh Tu?n – Ch? t?ch C?ng ?oàn, cùng các ??ng chí tr??ng, phó các phòng ch?c n?ng C?ng ty. V? phía TT? Tay B?c 2 có ?/c Nguy?n V?n S?n - Phó Giám ??c; ?/c Ph?m V?n Tan – Ch? t?ch C?ng ?oàn, Phó Giám ??c; ?/c Lê Tùng Lam - Phó Giám ??c, cùng các ??ng chí cán b? ch? ch?t c?a TT? Tay B?c 2.

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i L?, ?/c Nguy?n Anh Tú – Tr??ng phòng T? ch?c & Nhan s? PTC1 ?? c?ng b? Quy?t ??nh s? 2118/Q?-PTC1 ngày 01/10/2020 c?a PTC1 v? vi?c b? nhi?m ?/c Nguy?n V?n S?n – Phó Giám ??c TT? Tay B?c 2 gi? ch?c v? Giám ??c TT? Tay B?c 2, ??ng th?i c?ng b? quy?t ??nh s? 20/Q?-?U ngày 01/10/2020 c?a ??ng ?y PTC1 v? vi?c ch? ??nh b? sung Ban Ch?p hành, gi? ch?c v? Bí th? ?BBP Truy?n t?i ?i?n Tay B?c 2.

?/c Nguy?n Phúc An - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC1 (ngoài cùng bên ph?i) trao quy?t ??nh và ?/c Tr?n Minh Tu?n (ngoài cùng bên trái) t?ng hoa chúc mùng ?/c Nguy?n V?n S?n.

Thay m?t ban l?nh ??o PTC1, ?/c Nguy?n Phúc An - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC1 ?? trao quy?t ??nh b? nhi?m và t?ng hoa chúc m?ng ??ng chí Nguy?n V?n S?n.

Phát bi?u ch? ??o giao nhi?m v?, ??ng chí Nguy?n Phúc An ghi nh?n ?ánh giá cao nh?ng n? l?c ph?n ??u v??n lên, tinh th?n, trách nhi?m v?i c?ng vi?c c?a ??ng chí Nguy?n V?n S?n trong su?t quá trình c?ng tác t?i PTC1, và mong mu?n trên c??ng v? m?i, ??ng chí Nguy?n V?n S?n s? l?nh ??o, ?i?u hành Truy?n t?i ?i?n Tay B?c 2 phát tri?n v?ng m?nh, s?n xu?t an toàn, hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao trong th?i gian t?i.

?/c Nguy?n Phúc An - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC1 phát bi?u giao nhi?m v? cho ??ng chí Nguy?n V?n S?n.

Phát bi?u nh?n nhi?m v?, ??ng chí Nguy?n V?n S?n tran tr?ng c?m ?n L?nh ??o PTC1 ?? tin t??ng và giao nhi?m v?. ??ng chí Nguy?n V?n S?n cam k?t s? ti?p thu và th?c hi?n nghiêm túc s? ch? ??o c?a Giám ??c PTC1; nhanh chóng ?n ??nh t? ch?c, ?ào t?o cán b?, xay d?ng m?t t?p th? Truy?n t?i ?i?n Tay B?c 2 ?oàn k?t, v?ng m?nh, phát huy kh? n?ng, vai trò trách nhi?m c?a mình ?? cùng toàn th? CBCNV ph?n ??u hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao.

V? c?ng tác ??ng, ??ng chí Nguy?n V?n S?n c?ng cam k?t s? th?c hi?n t?t các Ngh? quy?t c?a ??ng và nêu ra m?t s? ho?t ??ng d? ??nh tri?n khai th?c hi?n nh?: T? ch?c l?i các Chi b? theo kh?i tr?m bi?n áp và ???ng day, b?i d??ng k?t n?p thêm nhi?u ??ng viên m?i… phát tri?n ??n v? và T? ch?c ??ng lu?n trong s?ch, v?ng m?nh, x?ng ?áng v?i s? tin t??ng c?a L?nh ??o các c?p./.

??ng chí Nguy?n V?n S?n phát bi?u nh?n nhi?m v?

Anh Van - TT? Tay B?c 2