PTC3: Hoàn thành d? án m? r?ng ng?n l? 110 kV t?i TBA 220 kV Phan Thi?t

Th? ba, 24/11/2020 | 10:24 GMT+7
Vào lúc 18h00 ngày 20/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Phan Thi?t (tr?c thu?c Truy?n t?i ?i?n Bình Thu?n, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3), C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c nghi?m thu k? thu?t, ?óng ?i?n ng?n l? 177, qua ?ó hoàn thành d? án “M? r?ng ng?n l? 110kV t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Phan Thi?t”.

Ng?n l? 177 t?i TBA 220 kV Phan Thi?t.

D? án “M? r?ng ng?n l? 110 kV t?i TBA 220 kV Phan Thi?t” là m?t trong nh?ng c?ng trình c?p bách vì hi?n nay ch? có m?t ???ng day m?ch ??n ??n TBA 110 kV M?i Né, kh?ng có d? phòng nên khó kh?n khi c?t ?i?n v? sinh b?o d??ng, bên c?nh ?ó v?n ph?i b?o ??m gi?i t?a c?ng su?t các nhà máy n?ng l??ng tái t?o ???c ??u vào TBA 110 kV M?i Né c?ng nh? ??m b?o cung c?p ?i?n an toàn liên t?c cho khu du l?ch M?i Né.

C?ng trình ???c kh?i c?ng ngày 3/9/2020 v?i kh?i l??ng c?ng vi?c g?m: Thi c?ng m??ng cáp, ?ào ?úc móng tr?, l?p ??t thi?t b? (máy c?t, dao cách ly, bi?n dòng ?i?n, bi?n ?i?n áp, s? ??…) và xay d?ng m?i m?t Bayhousing quy m? có th? ?áp ?ng ???c 05 t? ?i?u khi?n.

Quy tắc tác động đĩaTrong th?i gian thi c?ng, ?nh h??ng c?a d?ch b?nh COVID-19 và m?a b?o kéo dài nên s? g?p kh?ng ít khó kh?n, ??c bi?t là b? trí l?ch c?t ?i?n. L??ng tr??c nh?ng khó kh?n này, PTC3 ?? tri?n khai ??ng b?, sau sát cùng lúc nhi?u c?ng vi?c, linh ho?t trong gi?i quy?t các v?n ?? v??ng m?c. L?nh ??o ??n v? và cán b? giám sát th??ng xuyên có m?t t?i c?ng tr??ng ??n ??c, bám sát ti?n ?? c?ng nh? ??ng viên tinh th?n anh em c?ng nhan.

Sau hai tháng r??i n? l?c thi c?ng, c?ng trình ?? hoàn thành góp ph?n trung chuy?n c?ng su?t truy?n t?i cho các nhà máy ?i?n và ti?p nh?n ngu?n n?ng l??ng tái t?o t? l??i 110 kV c?ng nh? ??m b?o an ninh n?ng l??ng cho khu v?c t?nh Bình Thu?n./.

Thao tác ?óng ?i?n ng?n l? 177 t?i TBA 220 kV Phan Thi?t.

Nguy?n Cao K?