PTC4: Hoàn thành l?p ??t h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái t?i 15 tr?m bi?n áp

Th? hai, 28/9/2020 | 10:22 GMT+7
V?i nh?ng k?t qu? ??t ???c t? vi?c trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái cho 15 tr?m bi?n áp (TBA) trong giai ?o?n 1 c?a d? án "Trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái t?i các tr?m bi?n áp (TBA) c?a PTC4", hi?n C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 (PTC4) ?ang ?? xu?t v?i T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ti?p t?c th?c hi?n giai ?o?n 2 c?a d? án và ti?p t?c th?c hi?n khau chu?n b? ??u t? các giai ?o?n ti?p theo nh?m trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái cho t?t c? TBA còn l?i c?a PTC4.

H? th?ng t?m pin m?t tr?i trên mái nhà ?i?u hành TBA 500 kV Phú Lam

N?ng l??ng tái t?o hay n?ng l??ng tái sinh là n?ng l??ng t? nh?ng ngu?n phát ra liên t?c mà theo chu?n m?c c?a con ng??i là v? h?n nh? n?ng l??ng m?t tr?i, gió, m?a, th?y tri?u, sóng và ??a nhi?t. Nguyên t?c c? b?n c?a vi?c s? d?ng n?ng l??ng tái t?o là tách m?t ph?n n?ng l??ng t? các quy trình di?n bi?n liên t?c trong m?i tr??ng. N?ng l??ng m?t tr?i ???c bi?t ??n là ngu?n n?ng l??ng tái t?o v? t?n c?a thiên nhiên mang l?i nhi?u l?i ích cho con ng??i.

Quy tắc tác động đĩaNgày nay vi?c s? d?ng ngu?n n?ng l??ng này ph? bi?n h?n b?ng cách l?p ??t m?t h? th?ng ?i?n s? d?ng các t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i. Chúng ?óng vai trò trong vi?c chuy?n hóa ánh sáng m?t tr?i thành ngu?n ?i?n cung c?p cho các thi?t b? ?i?n trong các C?ng ty, Xí nghi?p và h? gia ?ình, góp ph?n s? d?ng hi?u qu? ?i?n n?ng tiêu th? hàng ngày.

Quy tắc tác động đĩaV?i l?i ích nh? v?y, EVNNPT ?? giao PTC4 th?c hi?n d? án "Trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái t?i các TBA c?a PTC4" v?i quy m?: L?p ??t 2 gam c?ng su?t ? m?c 40 kWp cho các TBA 500 kV và 20 kWp cho các TBA 220 kV.

Quy tắc tác động đĩaC?ng trình ???c ??u t? xay d?ng v?i m?c tiêu th?c hi?n chi?n l??c phát tri?n n?ng l??ng tái t?o c?a Chính ph? và ngành ?i?n; giúp gi?m ngu?n nhi?t ?i?n than, gi?m thi?u phát th?i khí nhà kính do s? d?ng các nhiên li?u hóa th?ch gay ra. Vi?c trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái còn nh?m ti?t ki?m s?n l??ng ?i?n t? dùng hàng ngày t?i các TBA, góp ph?n hoàn thành ch? tiêu kinh t? k? thu?t c?a các Truy?n t?i ?i?n khu v?c nói riêng và c?a PTC4 nói chung.

Vi?c phát tri?n h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái kh?ng nh?ng gi?i quy?t ???c m?t ph?n nhu c?u s? d?ng ?i?n t? dùng t?i các tr?m bi?n áp, mà còn góp ph?n phát huy hi?u qu? v? tài chính và b?o v? m?i tr??ng. Ngu?n ?i?n n?ng l??ng m?t tr?i ?ang là xu h??ng phát tri?n n?ng l??ng b?n v?ng ???c Chính ph? khuy?n khích s? d?ng, h??ng t?i m?c tiêu phát tri?n n?ng l??ng xanh và b?n v?ng.

H? th?ng t?m pin m?t tr?i trên mái nhà ?i?u hành TBA 500 kV S?ng May

Trong giai ?o?n 1 c?a d? án, PTC4 ?? ti?n hành l?p ??t h? th?ng pin m?t tr?i trên các mái nhà ?i?u hành c?a 15 TBA c?a PTC4 bao g?m: 09 TBA 220 kV và 06 TBA 500 kV thu?c khu v?c qu?n ly c?a các TT? TP. H? Chí Minh, mi?n ??ng 1, mi?n ??ng 2 và mi?n Tay 2.

Quy tắc tác động đĩaV?i nh?ng k?t qu? ??t ???c t? vi?c trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái cho 15 TBA trong giai ?o?n 1 và nh?ng l?i ích do h? th?ng ?i?n m?t tr?i ?em l?i, hi?n PTC4 ?ang ?? xu?t v?i EVNNPT ti?p t?c th?c hi?n giai ?o?n 2 c?a d? án: Trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái t?i 18 TBA c?a PTC4 t?i các Truy?n t?i ?i?n khu v?c và ti?p t?c th?c hi?n khau chu?n b? ??u t? các giai ?o?n ti?p theo nh?m trang b? h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái cho t?t c? TBA còn l?i c?a PTC4./.

PTC4