Phát ??ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c t?i PTC4 giai ?o?n 2020 – 2025

Th? hai, 28/9/2020 | 14:00 GMT+7
Ngày 25/9/2020 t?i tr? s? C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 (PTC4), C?ng an TP. H? Chí Minh và C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 ?? ph?i h?p t? ch?c H?i ngh? phát ??ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c giai ?o?n 2020 – 2025.

Quy tắc tác động đĩaH?i ngh? là di?n ?àn t?ng k?t, ?ánh giá các k?t qu?, hi?u qu? th?c hi?n phong trào th?i gian qua; kh?ng ??nh vai trò quan tr?ng c?a H? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia trong vi?c ??m b?o cung c?p ?i?n cho s? phát tri?n kinh t?, chính tr?, x? h?i, an ninh – qu?c phòng c?a Thành ph?; xay d?ng các nhi?m v?, gi?i pháp, c?ng tác ph?i h?p tri?n khai Phong trào này gi?a PTC4 v?i các l?c l??ng, c? quan, ban ngành Thành ph?, g?n v?i vi?c th?c hi?n nhi?m v? chính tr?, ??c ?i?m c?a doanh nghi?p là ??m b?o an ninh, an toàn cho l??i ?i?n cao áp, ??c bi?t là H? th?ng truy?n t?i ?i?n 500 kV – C?ng trình quan tr?ng liên quan ??n an ninh Qu?c gia trong tình hình m?i.

??n d? và phát bi?u ch? ??o H?i ngh? có Th??ng tá ?? Huy Nam – Phó Tr??ng phòng An ninh kinh t? (PA04), Th??ng tá Lê C?ng Th?c –  Tr??ng phòng Phong trào b?o v? an ninh T? qu?c (PV05), Th??ng tá Nguy?n M?nh Tr??ng – Phó Tr??ng phòng C?nh sát Phòng cháy ch?a cháy và c?u n?n c?u h? C?ng an TP. H? Chí Minh; tham d? H?i ngh? có các ??ng chí ??i di?n C?ng an 14 qu?n, huy?n trên ??a bàn TP. H? Chí Minh có l??i ?i?n cao th? ?i qua và C?ng an ph??ng Tr??ng Th?, qu?n Th? ??c.

Quy tắc tác động đĩaV? phía PTC4 có ?/c V? ?ình Th?y – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c C?ng ty; L?nh ??o C?ng ?oàn, ?oàn Thanh niên C?ng ty; Ban Ch? huy quan s? C?ng ty; ??i di?n l?nh ??o 11 phòng ch?c n?ng C?ng ty; Ban Giám ??c Truy?n t?i ?i?n TP. H? Chí Minh, tr??ng các tr?m bi?n áp, T? Thao tác l?u ??ng, ??i Truy?n t?i ?i?n thu?c ??n v?. Cùng tham d? có Giám ??c Trung tam D?ch v? k? thu?t 4 (thu?c C?ng ty D?ch v? k? truy?n t?i ?i?n - NPTS) và ??i di?n Ban ?i?u hành d? án 1 (thu?c Ban Qu?n ly d? án truy?n t?i ?i?n - NPTPMB).

Toàn c?nh H?i ngh?.

T?i H?i ngh?, ??i di?n phòng Phong trào b?o v? an ninh T? qu?c ?? chi?u phim t? li?u v? tình hình an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i trên ??a bàn Thành ph?. Qua ?ó th?ng tin, c?p nh?t khái quát v? tình hình an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i trên ??a bàn, nh?ng ph??ng th?c, th? ?o?n hi?n nay c?a m?t s? lo?i t?i ph?m, th? l?c ch?ng phá… làm c? s? th?o lu?n, xay d?ng ph??ng h??ng, nhi?m v? m?i trong phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c phù h?p v?i ??c ?i?m ??a bàn Thành ph?, n?i có m?t ?? l??i ?i?n cao áp b? trí dày ??c, qua nhi?u khu v?c có tình hình tr?t t? di?n bi?n ph?c t?p, có nhi?u tr?m bi?n áp nút, tr?ng ?i?m, c?ng su?t l?n, kh?ng ch? truy?n t?i ?i?n cho riêng Thành ph? mà còn ?nh h??ng ??n nhu c?u ph? t?i c?a các t?nh, thành lan c?n.

Quy tắc tác động đĩaBáo cáo c?a PTC4 t?i H?i ngh? cho th?y, trong giai ?o?n 2017 – 2020, d??i s? l?nh ??o, ch? ??o sau sát, quy?t li?t c?a Thành ?y Thành ph?, ??ng ?y, l?nh ??o T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) và s? ph?i h?p ch?t ch? c?a các c?p chính quy?n, c?ng an, c? quan quan s? Thành ph?, PTC4 ?? th?c hi?n t?t Ch??ng trình hành ??ng s? 26-CTr/TU ngày 20/6/2012 c?a Thành ?y v? vi?c th?c hi?n Ch? th? s? 09-CT/TW; K? ho?ch s? 273-KH/TU ngày 15/5/2019 c?a Thành ?y v? vi?c th?c hi?n K?t lu?n s? 44-KL/TW ngày 22/01/2019 c?a Ban Bí th? Trung ??ng v? ti?p t?c ??y m?nh th?c hi?n Ch? th? s? 09-CT/TW ngày 01/12/2011 v? t?ng c??ng s? l?nh ??o c?a ??ng ??i v?i phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c trong tình hình m?i.

Quy tắc tác động đĩaTheo ?ó, CBCNV lu?n nang cao c?nh giác; kh?ng tham gia biê?u ti?nh tra?i pha?p lua?t, gay r??i an ninh tra?t t??; kh?ng ?? l??, lo?t th?ng tin ma?t, ba?o vê? ta?i sa?n, gi?? gi?n tra?t t?? ky? c??ng c? quan, ??n v?. PTC4 lu?n ??m b?o v?n hành an toàn, liên t?c h? th?ng truy?n t?i ?i?n, kh?ng ?? x?y ra s? c? gay ?nh h??ng l?n ??n vi?c cung c?p ?i?n; s? v? vi ph?m hành lang b?o v? an toàn l??i ?i?n cao áp gi?m qua m?i n?m; nhi?u th?ng tin ???c ng??i dan, ??a ph??ng, các c? quan th?ng t?n báo chí… ph?n h?i ?? giúp PTC4 ng?n ch?n ???c nhi?u hành vi vi ph?m nguy c? gay s? c?; kh?ng ?? x?y ra các v? vi?c m?t tr?t t? hay hành vi phá ho?i. Tình tr?ng m?t c?p thi?t b?, ph? ki?n l??i ?i?n gi?m h?n, các lo?i t?i ph?m liên quan trên l??i ?i?n cao áp nh? tr?m c?p thi?t b? l??i ?i?n vi ph?m quy ??nh v? an toàn v?n hành c?ng trình ?i?n, phá h?y c?ng trình ph??ng ti?n liên quan ??n an ninh qu?c gia, c? y làm h? h?ng tài s?n x?y ra tr??c ?ay nay kh?ng còn…

Quy tắc tác động đĩaTrên c? s? Báo cáo s? k?t, ??c ?i?m tình hình nhi?m v? giai ?o?n t?i và các y ki?n tham lu?n t?i H?i ngh?, H?i ngh? c?ng ?? th?ng qua K? ho?ch c?a PTC4 v? xay d?ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c trên ??a bàn TP. H? Chí Minh giai ?o?n 2020 – 2025 v?i các yêu c?u và 05 nhóm nhi?m v?, gi?i pháp tr?ng tam c?n t?p trung, bao g?m vi?c t?ng c??ng các gi?i pháp theo ?? án an toàn, an ninh th?ng tin c?a EVNNPT c?ng nh? ??a các ti?n b? khoa h?c, c?ng ngh? hi?n ??i vào c?ng tác b?o v? l??i ?i?n.

Phát bi?u ch? ??o t?i H?i ngh?, Th??ng tá ?? Huy Nam – Phó Tr??ng phòng An ninh kinh t? (PA04), ??i di?n C?ng an Thành ph? ch? ??o trong quá trình tri?n khai phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c c?a mình, PTC4 c?n ??c bi?t coi tr?ng c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b?, nh?t là ??i ng? cán b? l?nh ??o, cán b? tr?c ti?p qu?n ly v?n hành; t?ng c??ng c?ng tác phòng, ch?ng kh?ng b?, nh?t là an toàn, an ninh h? th?ng m?ng ?i?u khi?n; làm t?t c?ng tác phòng cháy ch?a cháy; xay d?ng và di?n t?p các ph??ng án x? ly s? c? l??i ?i?n nh?m nang cao y th?c c?a cán b?, c?ng nhan viên, ch? ??ng h?n ch? các h?u qu? x?y ra; duy trì vi?c ph?i h?p, trao ??i th?ng tin th??ng xuyên v?i các c?p chính quy?n, ??c bi?t là l?c l??ng c?ng an c?p qu?n, huy?n ?? c?p nh?t di?n bi?n tình hình an ninh tr?t t? x? h?i, nang cao hi?u qu? phòng ng?a; xay d?ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c phù h?p v?i ??c thù c?a doanh nghi?p, bao g?m c? vi?c t?ng c??ng ki?m tra c?ng nh? th?c hi?n ??ng th?i các nhi?m v?, bi?n pháp khác ?? ?? ra trong K? ho?ch giai ?o?n 2020 – 2025. Bên c?nh ?ó, Th??ng tá ?? Huy Nam ch? ??o C?ng an các qu?n, huy?n tích c?c h?n n?a trong vi?c h? tr? PTC4 th?c hi?n nhi?m v?, ??m b?o an toàn, an ninh cho H? th?ng truy?n t?i ?i?n.

Th??ng tá ?? Huy Nam – Phó Tr??ng phòng An ninh kinh t? C?ng an TP. HCM phát bi?u ch? ??o H?i ngh?.

Thay m?t PTC4, ?/c V? ?ình Th?y – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC4 phát bi?u c?m ?n s? l?nh ??o, ch? ??o k?p th?i c?a Thành ?y, C?ng an Thành ph?; ti?p thu các y ki?n quán tri?t c?a ??i di?n l?nh ??o C?ng an Thành ph?, b? sung và ti?p t?c l?nh ??o toàn ??ng b?, b? máy chuyên m?n tri?n khai t?t K? ho?ch xay d?ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c giai ?o?n 2020 – 2025 góp ph?n hoàn thành t?t Chi?n l??c b?o v? an ninh, an toàn H? th?ng truy?n t?i ?i?n c?a EVNNPT và các nhi?m v? ???c giao, ??m b?o cung c?p ?i?n an toàn, liên t?c, ?n ??nh cho Thành ph? nói riêng và các t?nh thành phía Nam nói chung.

?/c V? ?ình Th?y - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC4 phát bi?u t?i H?i ngh?.

T?i H?i ngh?, C?ng an Thành ph? ?? khen th??ng các t?p th?, cá nhan thu?c PTC4 có thành tích xu?t s?c trong phòng trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c giai ?o?n 2017 – 2020; nhan r?ng nh?ng ?i?n hình tiên ti?n qua các tham lu?n ph? bi?n các kinh nghi?m hay, cách làm t?t th?i gian qua nh?m ti?p t?c t?o s? chuy?n bi?n tích c?c h?n n?a trong c?ng tác xay d?ng phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c t?i c? s?./.

Khen th??ng các t?p th?, cá nhan c?a PTC4 có thành tích xu?t s?c trong phong trào Toàn dan b?o v? an ninh T? qu?c.

Nguy?n Xuan Ph??ng - PTC4