Qu? C? s? h? t?ng toàn c?u c?a Ngan hàng Th? gi?i tài tr? EVNNPT trong l?nh v?c xay d?ng chi?n l??c tài chính và huy ??ng v?n vay th??ng m?i

Th? sáu, 17/1/2020 | 16:46 GMT+7
Nga?y 09/1/2020, T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia (EVNNPT) ?? có bu?i làm vi?c v?i Ngan hàng Th? gi?i (WB) v? k? ho?ch h?p tác và h? tr? c?a WB cho EVNNPT trong n?m 2020. T?i bu?i làm vi?c, bà Towfiqua Hoque ?? trao th? WB và kh?ng ??nh 250.000 USD là kho?n tài tr? mà WB s? dành cho EVNNPT qua vi?c cung c?p d?ch v? t? v?n.

Bu?i làm vi?c do ?ng V? Tr?n Nguy?n - Phó T?ng Giám ??c EVNNPT ch? trì. Tham d? cu?c h?p, v? phía EVNNPT g?m các Ban chuyên m?n: K? ho?ch, Quan h? qu?c t?, Tài chính và K? toán, Qu?n ly ??u t?; v? phía ??i tác có bà Towfiqua Hoque - Chuyên gia tài chính cao c?p, Qu? c? s? h? t?ng toàn c?u (GIF) và ??i di?n WB t?i Vi?t Nam.

T?i cu?c h?p, bà Towfiqua Hoque vui m?ng th?ng báo Qu? GIF c?a WB ?? phê duy?t tài tr? 250.000 USD nh?m h? tr? EVNNPT trong l?nh v?c xay d?ng chi?n l??c tài chính và huy ??ng v?n vay th??ng m?i.

Kho?n ti?n này ???c tài tr? cho EVNNPT qua hình th?c WB t? th?c hi?n (WB tr?c ti?p tuy?n ch?n và chi tr? d?ch v? t? v?n) trong 2 l?nh v?c: (i) chi?n l??c tài chính c?a EVNNPT; và (ii) huy ??ng v?n vay kh?ng c?n b?o l?nh c?a Chính ph? t? các ngan hàng th??ng m?i, có MIGA (C? quan B?o l?nh ??u t? ?a ph??ng) b?o l?nh.

D? ki?n, EVNNPT s? th?ng qua ?i?u kho?n tham chi?u (ToR) l?a ch?n t? v?n, WB s? l?a ch?n t? v?n (có th? là t? ch?c tài chính ho?c ngan hàng qu?c t?) có kinh nghi?m, n?ng l?c và ?? ?i?u ki?n ?áp ?ng ToR nh?m th?c hi?n t? v?n cho EVNNPT cho 2 l?nh v?c nêu trên. Sau khi EVNNPT có y ki?n v? ToRs, WB s? hoàn thi?n 02 ?i?u kho?n tham chi?u (ToRs) ?? s?m tuy?n t? v?n th?c hi?n các c?ng vi?c.

V?i nh?ng th?ng tin chia s? c?a WB, Phó T?ng Giám ??c EVNNPT V? Tr?n Nguy?n cam k?t s? ch? ??o sát sao ?? EVNNPT có ph?i h?p ch?t ch? v?i WB và t? v?n trong n?m t?i nh?m h? tr? t? v?n th?c hi?n t?t nhi?m v? và ??t k?t qu? ?úng theo mong ??i c?a EVNNPT./.

Nguy?n Th? Anh - Ban QHQT