Quy ho?ch ?i?n VIII, Xu h??ng truy?n t?i ?i?n s? có nhi?u thay ??i trong t??ng lai

Th? ba, 29/9/2020 | 15:46 GMT+7
?ó là n?i dung chính ???c ??a ra t?i H?i th?o “Quy ho?ch phát tri?n ?i?n l?c Qu?c gia giai ?o?n 2021-2030, t?m nhìn t?i n?m 2045” (Quy ho?ch ?i?n VIII) do C?c ?i?n l?c và N?ng l??ng tái t?o ph?i h?p v?i Vi?n N?ng l??ng (B? C?ng Th??ng) t? ch?c vào ngày 28/9, t?i Hà N?i.

 Toàn c?nh H?i th?o

Tham d? H?i th?o có ?ng Hoàng Qu?c V??ng – Th? tr??ng B? C?ng Th??ng, ?ng Hoàng Ti?n D?ng – C?c tr??ng C?c ?i?n l?c và NLTT, ?ng Nguy?n Anh Tu?n – C?c tr??ng C?c ?i?u ti?t ?i?n l?c, ?ng Tr?n K? Phúc – Vi?n tr??ng Vi?n N?ng l??ng.

V? phía EVN có ?ng Nguy?n Tài Anh – Phó T?ng giám ??c T?p ?oàn, ??i di?n EVNNPT, EVNNLDC tham d? H?i th?o.

Th? tr??ng B? C?ng Th??ng Hoàng Qu?c V??ng cho hay, Quy ho?ch ?i?n VIII v? c? b?n ?? hoàn thành, theo ?úng k? ho?ch B? C?ng Th??ng s? báo cáo Th? t??ng Chính ph? vào tháng 10/2020. Theo Ch??ng trình phát tri?n ngu?n ?i?n t?i n?m 2030, d? ki?n t?ng c?ng su?t ngu?n ?i?n s? t?ng thêm kho?ng g?n 80.000MW so v?i n?m 2020; trong ?ó, các ngu?n ?i?n l?n nh? các nhà máy nhi?t ?i?n than, khí và LNG d? ki?n s? t?ng thêm kho?ng trên 30.000MW. Các nhà máy ?i?n gió và ?i?n m?t tr?i d? ki?n t?ng thêm kho?ng g?n 30.000MW.

Ph?n l?n các ngu?n ?i?n này ??u t?p trung n?m xa trung tam ph? t?i. Vì v?y, vi?c phát tri?n l??i truy?n t?i ?? gi?i t?a c?ng su?t các ngu?n ?i?n này ??t ra nhi?u n?i dung c?n xem xét và nghiên c?u. K?t qu? nghiên c?u c?a ?? án ch? ra r?ng, xu h??ng truy?n t?i ?i?n s? có nhi?u thay ??i trong th?i gian t?i. Thay vì truy?n t?i ?i?n t? mi?n B?c vào mi?n Nam nh? nh?ng n?m qua, chi?u truy?n t?i có xu h??ng thay ??i d?n theo chi?u ng??c l?i.

Quy tắc tác động đĩa“Chính vì v?y, vi?c phát tri?n h?p ly, hài hòa, l??i ?i?n truy?n t?i, ??m b?o v?n hành ?n ??nh h? th?ng c?n ph?i ???c nghiên c?u và xem xét c? th?”, Th? tr??ng Hoàng Qu?c V??ng nh?n m?nh.

Theo báo cáo c?a Vi?n N?ng l??ng, hi?n h? th?ng ?i?n ???c phan chia thành 6 vùng: B?c B?, B?c Trung B?, Trung Trung B?, Tay Nguyên, Nam Trung B? và Nam B? và 19 ti?u vùng ?? tính toán c? c?u ngu?n t?ng vùng và quy m? truy?n t?i liên vùng, g?m c?ng su?t, s?n l??ng, chi?u truy?n t?i. Quy m? ngu?n ?i?n bao g?m t?t c? các ngu?n ?i?n hi?n tr?ng và ?? ???c ??ng ky kho?ng 2.200 d? án, t??ng ???ng 220GW. Nhi?u vùng, ti?u vùng có quy m? ngu?n ??ng ky l?n h?n r?t nhi?u ph? t?i khu v?c ?ó.

Quy tắc tác động đĩaTheo ?ng Nguy?n M?nh C??ng, Phó Tr??ng phòng Phát tri?n h? th?ng ?i?n – Vi?n N?ng l??ng, vi?c thi?t k? h? th?ng l??i truy?n tr?i ??m b?o ?i tr??c m?t b??c; trong ?ó, ??a ra l? trình xay d?ng l??i truy?n t?i giai ?o?n 2021-2030, ??nh h??ng t?i 2031-2045. ??ng th?i, l?p danh m?c ???ng day và tr?m bi?n áp c?p ?i?n ph? t?i và l??i truy?n t?i ??u n?i ngu?n ?i?n, nh?t là h? th?ng gom ngu?n n?ng l??ng tái t?o. T? ?ó, giúp s?m tri?n khai chu?n b? ??u t? d? án l??i truy?n t?i.

Bên c?nh ?ó, l??i truy?n t?i ph?i ?áp ?ng ???c yêu c?u cung c?p ?i?n ngày càng tin c?y, có ch?t l??ng v?n hành ngày càng cao, ho?t ??ng ngày càng hi?u qu?, t?ng b??c hình thành l??i ?i?n truy?n t?i th?ng minh, m?c ?? t? ??ng hóa cao: 100% tr?m bi?n áp 220kV, 500kV s? ???c chu?n hóa thành các tr?m bi?n áp kh?ng ng??i tr?c t? n?m 2030.

?ng C??ng cho hay, hi?n ?ang có s? thi?u can ??i gi?a c?ng su?t ngu?n ??ng ky v?i ph? t?i, gi?a các vùng, ti?u vùng và các t?nh. Các ngu?n ?i?n hi?n ??ng ky t?p trung quá nhi?u t?i mi?n Trung, mi?n Nam. D? ki?n ??n n?m 2030, mi?n B?c có xu h??ng b? thi?u ngu?n, c?n nh?n ?i?n t? vùng lan c?n nh? B?c Trung B?, Trung Trung B? và Tay Nguyên. ??n 2045, Nam Trung B? và Tay Nguyên s? là 2 khu v?c ngu?n l?n c?a c? n??c, c?n truy?n t?i ?i xa t?i các vùng khác.

Th? tr??ng B? C?ng Th??ng – Hoàng Qu?c V??ng phát bi?u t?i H?i th?o

Quy tắc tác động đĩaT?i h?i th?o, ?ng C??ng ??a ra 3 ph??ng án truy?n t?i ?i?n liên vùng. Ph??ng án 1 là xay d?ng thêm ???ng day AC 500kV m?ch kép Nam Trung B? - B?c B? có chi?u dài kho?ng 1.200 km, quy m? truy?n t?i 2.000MW. Ph??ng án 2, xay d?ng thêm ???ng day truy?n t?i ?i?n 1 chi?u (DC) 525kV Nam Trung B? - B?c B? dài 1.200 km, quy m? 2.000MW. Ph??ng án 3, xay d?ng thêm ???ng day truy?n t?i ?i?n 1 chi?u 800kV Nam Trung B? - B?c B?.

Phan tích t?ng ph??ng án, ?ng C??ng cho hay, ph??ng án 1 ???ng day AC 500kV có m?c chi phí ??u t? th?p, còn l?i ph??ng án 2 và 3 có v?n ??u t? cao h?n do chi phí c?a các tr?m chuy?n ??i ???ng day AC-DC l?n. “Do v?y, chúng t?i ?? xu?t xem xét ph??ng án 1 là ph??ng án nang c?p h? th?ng truy?n t?i 500kV Nam Trung B? - B?c B?”.

Quy tắc tác động đĩa?ng C??ng c?ng cho bi?t thêm: Trong 10 n?m t?i, trung bình m?i n?m c?n ??a vào v?n hành 1.200 ???ng day 500 kV (trung bình hi?n nay 400 km/n?m), 2.000 km ???ng day 220 kV (trung bình hi?n nay h?n 1.000 km/n?m).

??u t? l??i truy?n t?i 500 – 220 kV giai ?o?n 2021-2030 s? là thách th?c r?t l?n cho ngành ?i?n. Kh?i l??ng ??u t? trung bình hàng n?m cao g?p kho?ng 2 l?n n?ng l?c hi?n nay, nh?ng h? s? s? d?ng l??i ?i?n n?ng l??ng tái t?o th?p h?n các lo?i ngu?n truy?n th?ng, th?i gian hoàn v?n lau h?n. ?i?u này khó ?áp ?ng các ch? tiêu kinh t? th?ng th??ng. Do ?ó, c?n có c? ch? v? phí truy?n t?i phù h?p ?? tái ??u t? l??i ?i?n v?i t? tr?ng cao n?ng l??ng tái t?o.

“C?n th?c hi?n thêm nhi?u nghiên c?u chuyên sau ?? nang cao hi?u qu? v?n hành l??i ?i?n, gi?m thi?u các r?i ro v? an toàn h? th?ng do s? b?t ??nh c?a n?ng l??ng tái t?o nh? ?i?n m?t tr?i, ?i?n gió; nghiên c?u ?ng d?ng các lo?i c?ng ngh? tích tr? n?ng l??ng, nhà máy ?i?n ?o...”, ?ng C??ng ki?n ngh?.

?? c?p ??n giá truy?n t?i ?i?n, theo bà Lê Th? Thu Hà, phòng Phát tri?n H? th?ng ?i?n – Vi?n N?ng l??ng, giai ?o?n 2020-2025 nhu c?u ??u t? r?t l?n, các ngu?n vay ODA chính ?? d?ng h?n. Do v?y, c?n xem xét giá truy?n t?i, ?i?u ch?nh ?? các ch? tiêu tài chính c?a các ??n v? truy?n t?i t?t h?n n?a (xem xét t?ng t? l? l?i nhu?n, t?o ngu?n v?n t? có l?n h?n), ?áp ?ng nhu c?u ??u t? c?a h? th?ng.

“Giá truy?n t?i c?n t?ng t? 101,3 ??ng/kWh n?m 2019 lên m?c 138 ??ng/kWh n?m 2025 và sau ?ó gi?m còn 130 ??ng/kWh giai ?o?n 2026-2030”, bà Hà cho bi?t.

 ?ng Nguy?n M?nh C??ng - Phó Tr??ng phòng Phát tri?n h? th?ng ?i?n (Vi?n N?ng l??ng) thuy?t trình v? ch??ng trình phát tri?n l??i ?i?n truy?n t?i trong Quy ho?ch ?i?n VIII

Xuan Ti?n - PV TC?L