Ra m?t l?c l??ng C?nh sát b?o v? Tr?m bi?n áp 500kV Phú Lam

Th? t?, 18/11/2020 | 16:52 GMT+7
Ngày 18/11/2020, Truy?n t?i ?i?n (TT?) Thành ph? H? Chí Minh ph?i h?p C?ng an Thành ph? H? Chí Minh t? ch?c l? ra m?t l?c l??ng C?nh sát b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam.

Toàn c?nh bu?i L?

V? phía C?ng an Thành ph? H? Chí Minh g?m có Th??ng tá Lê ??c Thu?n – Phó tr??ng phòng C?nh sát B?o v?, Thi?u tá Nguy?n V?n Tam – Phó ??i ??i tr??ng ??i ??i 3, Thi?u tá ?àm Thanh H?ng - Phó ??i ??i tr??ng ??i ??i 3; cùng các ??ng chí là cán b? phòng C?nh sát B?o v?, phòng An ninh kinh t?, phòng An ninh ??i n?i, L?nh ??o C?ng an qu?n Bình Tan, C?ng an ph??ng Bình Tr? ??ng B và 20 chi?n s? C?nh sát b?o v? thu?c ??i ??i 3 - phòng C?nh sát B?o v? C?ng an Thành ph? H? Chí Minh.

Quy tắc tác động đĩaV? phía Chính quy?n ??a ph??ng g?m có các ??ng chí L?nh ??o UBND qu?n Bình Tan, Ban ch? huy quan s? qu?n Bình Tan, UBND ph??ng Bình Tr? ??ng B và Ban ch? huy quan s? ph??ng Bình Tr? ??ng B.

V? phía C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 (PTC4) g?m có ??ng chí V? ?ình Th?y – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC4; ??ng chí Bùi V?n Hoàng – Bí th? Chi b?, Giám ??c TT?HCM; các ??ng chí L?nh ??o phòng T? ch?c Nhan s?, Thanh tra Ki?m tra & Pháp ch?, V?n phòng PTC4, cùng các ??ng chí Phó Giám ??c, Tr??ng nghi?p v?, Tr??ng tr?m 500kV và ??i tr??ng các ??i Truy?n t?i ?i?n tr?c thu?c TT?HCM.

??ng chí Bùi V?n Hoàng – Bí th? Chi b?, Giám ??c TT?HCM trình bày báo cáo t?i bu?i L?

Thay m?t ??n v? qu?n ly v?n hành, ??ng chí Bùi V?n Hoàng – Bí th? Chi b?, Giám ??c TT? TP HCM trình bày báo cáo c?ng tác ph?i h?p, b? trí l?c l??ng C?nh sát b?o v? t?i Tr?m 500kV Phú Lam. Trong ?ó m? t? t?ng th? v? Tr?m 500kV Phú Lam, v? trí, vai trò, t?m quan tr?ng c?a Tr?m v? ??m b?o cung c?p ?i?n cho khu v?c Thành ph? H? Chí Minh nói riêng và trong h? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia nói chung. M?c tiêu b?o ??m v? an ninh n?ng l??ng trong c?ng tác b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam là th?t s? c?p thi?t, ??c bi?t c?p thi?t h?n n?a là h? th?ng truy?n t?i ?i?n 500kV ?? ???c ??a vào Danh m?c các c?ng trình quan tr?ng liên quan ??n an ninh Qu?c gia theo Quy?t ??nh s? 1944/Q?-TTg, ngày 04/12/2017 c?a Th? t??ng Chính ph?.

T?i bu?i L?, ??ng chí ??i úy Lê T?n Tài - Phó ??i tr??ng ??i Chính tr? H?u c?n ?? c?ng b? Quy?t ??nh c?a phòng C?nh sát B?o v? giao nhi?m v? cho ??i ??i 3 th?c hi?n b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam theo chuyên m?n nghi?p v? và phù h?p theo Quy ch? ph?i h?p v? c?ng tác b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam ???c ky k?t gi?a phòng C?nh sát B?o v? v?i ??n v? qu?n ly v?n hành.

??ng chí Th??ng tá Lê ??c Thu?n – Phó tr??ng phòng C?nh sát B?o v? phát bi?u t?i bu?i L?

Phát bi?u t?i bu?i L?, ??ng chí Th??ng tá Lê ??c Thu?n – Phó tr??ng phòng C?nh sát B?o v? ?ánh giá cao s? ph?i h?p c?a TT? Thành ph? H? Chí Minh – PTC4 trong c?ng tác kh?o sát, b? trí l?c l??ng C?nh sát B?o v? Tr?m 500kV Phú Lam, song song ?ó là s? h? tr? trong c?ng tác b? trí doanh tr?i, trang thi?t b? ph?c v? trong c?ng tác chuyên m?n, c?ng nh? trang thi?t b? ph?c v? nhu c?u sinh ho?t c?a l?c l??ng C?nh sát làm nhi?m v? B?o v? Tr?m 500kV Phú Lam. ??ng chí Thu?n mong mu?n s? ti?p t?c nh?n ???c s? ph?i h?p t?t c?a ??n v? qu?n ly v?n hành trong th?i gian t?i. Ngoài ra, ??ng chí Th??ng tá Lê ??c Thu?n ch? ??o l?c l??ng C?nh sát làm nhi?m v? B?o v? Tr?m 500kV Phú Lam ph?i ch? ??ng ph?i h?p t?t v?i l?c l??ng qu?n ly v?n hành nh?m th?c hi?n t?t nhi?m v? chuyên m?n, tuy?t ??i tuan th? v? h??ng d?n an toàn ?i?n khi th?c hi?n nhi?m v? B?o v? t?i Tr?m.

Quy tắc tác động đĩaThay m?t ??n v? qu?n ly v?n hành, ??ng chí V? ?ình Th?y – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC4 c?m ?n s? quan tam, ph?i h?p t?t c?a C?ng an Thành ph? H? Chí Minh v? tri?n khai l?c l??ng C?nh sát b?o v? t?i Tr?m 500kV Phú Lam. Ti?p theo, ??ng chí V? ?ình Th?y tr?c ti?p giao nhi?m v? cho phòng Thanh tra Ki?m tra & Pháp ch? ph?i h?p cùng TT? Thành ph? H? Chí Minh l?p th? t?c th?c hi?n ky l?i các Quy ch? ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng c?p Ph??ng, Qu?n; t? ch?c th?c t?p, di?n t?p nh?m rút kinh nghi?m trong c?ng tác ph?i h?p B?o v? t?i Tr?m 500kV Phú Lam; giao TT? Thành ph? H? Chí Minh ti?p t?c h? tr?, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t ?? l?c l??ng C?nh sát b?o v? Tr?m Phú Lam th?c hi?n hoàn thành nhi?m v?, có ?i?u ki?n sinh ho?t t?t h?n trong th?i gian t?i.

??ng chí V? ?ình Th?y – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC4 phát bi?u t?i bu?i L?

Tr?m 500kV Phú Lam là m?t trong b?n tr?m 500kV tr?c thu?c TT? Thành ph? H? Chí Minh, ??ng th?i c?ng m?t trong nh?ng tr?m 500kV ??u tiên c?a h? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia. Tr?m có v? trí r?t quan tr?ng trong tr?c h? th?ng truy?n t?i ?i?n 500kV B?c – Nam v?i vai trò ??m b?o cung c?p ?i?n ph?c v? phát tri?n kinh t?, x? h?i, an ninh, qu?c phòng và ??i s?ng Nhan dan các t?nh khu v?c phía Nam nói chung và Thành ph? H? Chí Minh nói riêng.

Tình hình an ninh tr?t t? xung quanh tr?m khá ph?c t?p, phía tr??c ???ng vào tr?m có nhi?u d?y nhà tr? ph?c v? c?ng nhan các c?ng ty thu?c Khu c?ng nghi?p Tan T?o, bao g?m C?ng ty POUYEN – n?i t?ng x?y ra m?t an ninh tr?t t? trong th?i gian qua; nhi?u hàng quán, nhà x??ng, nhà cao t?ng nên có nguy c? gay m?t an ninh, tr?t t? và an toàn an ninh n?ng l??ng cho h? th?ng ?i?n.

Th?c hi?n Quy?t ??nh s? 1944/Q?-TTg, ngày 04/12/2017 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c ??a h? th?ng truy?n t?i ?i?n 500kV vào Danh m?c c?ng trình quan tr?ng liên quan ??n an ninh Qu?c gia và th?ng báo s? 10/TB-BCA-TCAN ngày 17/5/2018 c?a B? C?ng an v? vi?c phan c?ng nhi?m v? các ??n v? tri?n khai quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chính ph? v? b?o v? c?ng trình quan tr?ng liên quan ??n an ninh Qu?c gia – H? th?ng truy?n t?i ?i?n 500kV; phòng C?nh sát B?o v?, phòng An ninh kinh t? - C?ng an Thành ph? H? Chí Minh ph?i h?p cùng TT?HCM kh?o sát và th?ng nh?t tri?n khai l?c l??ng C?nh sát b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam, quy m? tr??c tiên bao g?m Doanh tr?i l?c l??ng C?nh sát b?o v? v?i di?n tích 250m2 và các v?ng gác xung quanh Tr?m theo v? trí ?? xu?t c?a Phòng C?nh sát B?o v?; l?c l??ng C?nh sát b?o v? tr??c m?t g?m 20 Chi?n s?, 01 Ch? huy và Phòng C?nh sát B?o v? s? ?i?u ??ng t?ng c??ng tùy theo tình th?c t? an ninh trên ??a bàn, c?ng nh? các th?i ?i?m quan tr?ng trong n?m.

Quy tắc tác động đĩaTr??c khi bu?i L? chính th?c di?n ra, ??ng chí Bùi V?n Hoàng ?? tr?c ti?p th?c hi?n h??ng d?n an toàn ?i?n cho các Chi?n s? C?nh sát ???c phan c?ng làm nhi?m v? b?o v? Tr?m 500kV Phú Lam. K?t thúc bu?i h??ng d?n, các Chi?n s? ?? làm bài ki?m tra ?? ?ánh giá m?c ?? hi?u bi?t v? an toàn ?i?n nh?m áp d?ng trong th?c t? khi th?c hi?n nhi?m v? B?o v? t?i Tr?m 500kV Phú Lam.

 L?nh ??o các c?p tham quan th?c t? t?i Tr?m 500kV Phú Lam v? tình hình ??a bàn và tri?n khai l?c l??ng

Tr?n V?n Thái - TT?.HCM