SPMB ?óng ?i?n c?ng trình thay day siêu nhi?t ?Z 220kV B?n Tre – M? Tho

Th? t?, 30/9/2020 | 06:48 GMT+7
Vào lúc 22h58 ngày 29/09/2020 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220kV M? Tho và B?n Tre, Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Nam (SPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c ?óng ?i?n c?ng trình thay day siêu nhi?t ???ng day (?Z) 220kV B?n Tre – M? Tho.

?Z 220kV B?n Tre – M? Tho ?? hoàn thành và mang t?i.

Quy tắc tác động đĩaD? án do T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) làm ch? ??u t?, s? d?ng ngu?n v?n do EVNNPT huy ??ng và phan b? theo k? ho?ch. SPMB ??i di?n EVNNPT ?i?u hành qu?n ly d? án; C?ng ty C? ph?n Xay d?ng ?i?n 2  là ??n v? thi?t k?; C?ng ty TNHH MTV xay l?p ?i?n 2 là ??n v? thi c?ng; C?ng ty TNHH TM SX day và cáp ?i?n ??i Long c?p day d?n và ph? ki?n; C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4  ??n v? là ??n v? t? v?n giám sát và ti?p nh?n qu?n ly v?n hành khi c?ng trình hoàn thành.?

Quy tắc tác động đĩa C?ng trình có qui m?, h?ng m?c chính: Thay day d?n ?i?n hi?n h?u lo?i ACSR 300/48 ?Z 220kV B?n Tre – M? Tho b?ng day d?n siêu nhi?t l?i composite ACCC316, riêng các ?o?n v??t tuy?n s?ng Ti?n và s?ng M? Tho s? d?ng day d?n siêu nhi?t l?i composite ch?u l?c ACCC ULS 314. V?i chi?u dài ??n tuy?n kho?ng 15,85km, có ?i?m ??u là c?t c?ng 220kV t?i các ng?n l? 271, 272 thu?c TBA 220kV M? Tho (hi?n h?u) và ?i?m cu?i là c?t c?ng 220kV t?i các ng?n l? 273, 272 thu?c TBA 220kV B?n Tre (hi?n h?u).

T?i ng?n l? 272 TBA 220kV B?n Tre thay day d?n ??u n?i gi?a các thi?t b?, day d?n ??u n?i ??n ???ng day cho 1 ng?n l? ?i M? Tho (hi?n h?u ?ang 01xACSR 400mm2) thành day 01xTAL 660mm2; Thay các k?p c?c thi?t b? t??ng ?ng t?i các ng?n l? thay day d?n.

 T?i ng?n l? 271 và 272 TBA 220kV M? Tho thay day d?n ??u n?i gi?a các thi?t b?, day d?n ??u n?i ??n ???ng day cho 2 ng?n l? ?i B?n Tre (hi?n h?u ?ang 01xACSR 400mm2) thành day 01xTAL 660mm2.; Thay các k?p c?c thi?t b? t??ng ?ng t?i các ng?n l? thay day d?n.

Quy tắc tác động đĩaSau khi hoàn thành c?ng trình s? nang kh? n?ng t?i c?a ?Z 220kV B?n Tre – M? Tho hi?n h?u, góp ph?n gi?i t?a c?ng su?t c?a các nhà máy t?i TT?L Duyên H?i nh?m ??m b?o cung c?p ?i?n ?n ??nh, liên t?c ?? ph?c v? phát tri?n kinh t?, x? h?i khu v?c t?nh B?n Tre, t?nh Ti?n Giang và ph? c?n.

 H?p h?i ??ng nghi?m thu ?óng ?i?n

 C?ng nhan TBA 220kV M? Tho thao tác ?óng ?i?n

 

Tr?n Han - SPMB