T?P ?OàN ?I?N L?C VI?T NAM: TH?NG TIN BáO CHí

Th? n?m, 23/7/2020 | 20:31 GMT+7
XU?T HI?N TH?NG TIN QU?NG CáO GI? M?O TH??NG HI?U EVN TRêN INTERNET Và M?NG X? H?I

Hà N?i, ngày 23 tháng 7 n?m 2020

Quy tắc tác động đĩaHi?n nay trên internet, m?ng x? h?i xu?t hi?n m?t s? th?ng tin qu?ng cáo gi? m?o th??ng hi?u EVN ?? qu?ng cáo bán hàng (nh? m?t s? hình ?nh kèm theo). Các th?ng tin qu?ng cáo này ?? s? d?ng trái phép logo nh?n hi?u EVN ?? qu?ng cáo bán hàng, ??ng th?i s? d?ng m?t s? thu?t ng?, t? ng? có th? gay hi?u nh?m ?ay là s?n ph?m thu?c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam. Vi?c vi ph?m s? d?ng nh?n hi?u EVN và s? d?ng các th?ng tin kh?ng r? ràng gay hi?u nh?m, ?nh h??ng ??n uy tín và hình ?nh c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam. T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam xin th?ng tin t?i các Quy khách hàng s? d?ng ?i?n ???c bi?t vi?c gi? m?o th??ng hi?u EVN ?? qu?ng cáo bán hàng trên internet và m?ng x? h?i.

Quy tắc tác động đĩa        Ngoài ra, trong th?i gian v?a qua, B? C?ng Th??ng và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam c?ng ?? t?ng c?nh báo v? nh?ng th?ng tin qu?ng cáo kh?ng ?úng s? th?t nh? “thi?t b? siêu ti?t ki?m ?i?n”, “Th? ti?t ki?m ?i?n th?ng minh”,.... Các thi?t b? ???c qu?ng cáo này hoàn toàn kh?ng ???c B? Khoa h?c & C?ng ngh?, B? C?ng Th??ng ho?c ??n v? chuyên ngành v? ti?t ki?m n?ng l??ng có uy tín trên th? tr??ng ch?ng nh?n v? hi?u qu? ti?t ki?m ?i?n. ?ay ch? là chiêu trò l?a ??o khách hàng, l?i d?ng tam ly mu?n ti?t ki?m chi tiêu c?a ng??i tiêu dùng, nh?t là vào mùa n?ng nóng d?n t?i tiêu th? ?i?n t?ng cao. N?u có lo?i thi?t b? có tác d?ng can thi?p tr?c ti?p vào ho?t ??ng c?ng t? ?i?n làm cho c?ng t? ?i?n ch?y ch?m l?i, thì c?ng có ngh?a là ng??i s? d?ng thi?t b? này ?ang th?c hi?n hành vi ?n c?p ?i?n, nh? v?y ?? vi ph?m quy ??nh s? d?ng ?i?n và s? b? truy thu ti?n ?i?n, th?m chí có th? b? x? ly hình s? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 

TH?NG TIN LIêN H?:

Ban Truy?n th?ng - T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

?i?n tho?i: 024.66946405/66946413;   Fax: 024.66946402

??a ch?: S? 11 ph? C?a B?c, ph??ng Trúc B?ch, qu?n Ba ?ình - Hà N?i;

Quy tắc tác động đĩaWebsite: , 

             Fanpage:

M?t s? hình ?nh gi? m?o th??ng hi?u EVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVN