TT? Mi?n ??ng 2 ??ng d?ng KHCN trong QLVH l??i TT?

Ch? nh?t, 22/11/2020 | 18:00 GMT+7
T? c?ng ngh? cao (CNC) thu?c Truy?n t?i ?i?n (TT?) Mi?n ??ng 2 ???c thành l?p ngày 17/8/2020 theo Quy?t ??nh s? 7385/Q?-PTC4 ngày 14/8/2020. Nhan l??c chu? yê?u là cán b?, k? s? c?a ??i TT? Bù ??ng. K? t? ngày thành l?p, T? CNC ?? tích c?c ch? ??ng áp d?ng KHCN vào c?ng tác qua?n ly? va?n ha?nh (QLVH) ???ng day.

 T? CNC ?i?u khi?n flycam lên ?? x? ly di?u v??ng vào day d?n

Th?ng th??ng, ?? kh?c ph?c tình tr?ng di?u, v?t bay v??ng trên ???ng day thì ??i qu?n ly v?n hành ???ng day ph?i ??ng ky c?t ?i?n ?? trèo lên c?t, ra day tháo, g?. ?i?u này gay m?t th?i gian, nhan c?ng và gay gián ?o?n ?i?n. Hi?n nay các ??i TT? c?a TT? Mi?n ??ng 2 ??u ???c trang b? lo?i flycam nh?. ???c s? ch? ??o và h??ng d?n c?a TT? Mi?n ??ng 2, T? C?ng ngh? cao ?? nghiên c?u và ch? t?o ra thi?t b? có th? g?n trên flycam lo?i nh? thiê?t bi? du?ng ?? ??t di?u, v?t bay. ?u ?i?m c?a nghiên c?u này là giá thành r?, có th? trang b? ??i trà và d? áp d?ng cho các ??i ho?c t? truy?n t?i ?i?n.

Sáng ngày 13/11/2020, T? CNC - ??i TT? Bù ??ng ?? t? ch?c bu?i “Trình di?n m? hình máy phun l?a g?n trên flycam mavic 2 pro ?? ??t di?u v??ng trên day d?n”. Tình hu?ng gia? ?i?nh hiê?n ?ang có di?u kèm day th?, t?m v?t bay v??ng trên day d?n t?i pha C, m?ch 1, kho?ng c?t 647 – 648 ???ng day 500kV Pleiku 2 – C?u B?ng. T? CNC ?? nhanh chóng chu?n b? d?ng c?, máy móc, các thi?t b? c?n thi?t ?? ti?n hành ??t di?u v??ng trên ???ng day. T? ?? ti?n hành phan c?ng cho các thành viên trong t? th?c hi?n các b??c ??t di?u g?m 01 ng??i ch? huy, 01 ng??i ?i?u khi?n thi?t b? flycam, 01 ng??i ?i?u khi?n thi?t b? ?i?u khi?n ??t. Sau khi th??c hiê?n ca? di?u la?n t?m v?t bay ?? ???c ??t r?i xu?ng m?t ??t, kh?ng còn bám trên day d?n.

Qua viê?c ??ng dung c?ng nghê? va?o viê?c x?? ly? ca?c ti?nh hu??ng xa?y ra trên tuyê?n ????ng day ????c t?? CNC Thu??c TT? Miê?n ??ng 2 ?a? tháo g? các v?t bay nhanh chóng, an toàn cho con ng??i khi kh?ng ph?i leo trèo ho?c ra day. Giá thành thi?t k? h? th?ng th?p, phù h?p v?i nhi?u lo?i flycam hi?n nay. T?n d?ng flycam ?? ???c trang c?p. X? ly v?t bay ? các tr??ng h?p ph?c t?p nh? qu?n nhi?u vòng trên day khó th?c hi?n tháo g?.

Quy tắc tác động đĩaY t??ng thi?t k? trên là m?t trong nh?ng ti?n ?? giúp T? CNC nói riêng và c?a t?p th? CBCNV ??i TT? Bù ??ng phát huy nhi?u y t??ng sáng t?o h?n n?a, góp ph?n ??m b?o qu?n ly các ???ng day Truy?n t?i ?i?n ???c v?n hành hành liên t?c, ?n ??nh.

  M?t s? hình ?nh bu?i trình di?n:

flycam ?ang ??t v?t bay v??ng vào day d?n.

 v?t bay ?ang ???c ??t

?ng Nguy?n V? (bìa ph?i) - P. Giám ??c TT?M?2 tr?c ti?p ch? ??o c?ng tác cho các thành viên trong T? CNC.

 

 

Tr?n Duy Khánh – ??i TT? Bù ??ng