TT? Qu?ng Nam tham gia ??y nhanh ti?n ?? d? án l?p máy 2 TBA 220kV S?ng Tranh 2

Th? ba, 1/12/2020 | 14:06 GMT+7
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u ph? t?i ngày càng t?ng cao c?a t?nh Qu?ng Nam, ??ng th?i ?? ??m b?o cung c?p ?i?n ?n ??nh lau dài, tin c?y cho s? phát tri?n kinh t? - x? h?i khu v?c mi?n Trung, t?ng c??ng ?? ?n ??nh, v?n hành an toàn, linh ho?t trong l??i ?i?n. Truy?n t?i ?i?n Qu?ng Nam thu?c C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 (PTC2) ph?i h?p v?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ti?n hành kh?i c?ng xay d?ng l?p thêm MBA th? 2 (AT2 220/110kV), c?ng su?t 250 MVA và 02 ng?n l? 110 kV ?i Nam Trà My t?i TBA 220 kV S?ng Tranh 2.

Ph?n móng MBA và tr? ?? thi?t b? t?i TBA 220kV S?ng Tranh 2 ?? hoàn thành

C?ng trình ?? b?t ??u thi c?ng t? tháng 6 n?m 2020 và d? ki?n ?óng ?i?n ??a vào cu?i tháng 12 n?m nay. Hi?n nay, ph?n móng máy bi?n áp, móng tr? thi?t b? ?? thi c?ng hoàn thành, v?t t? thi?t b? ?? t?p k?t t?i c?ng trình, riêng MBA ?ang trên ???ng v?n chuy?n ??n TBA 220kV S?ng Tranh 2.

M?c dù do ?nh h??ng c?a b?o l? kéo dài và d?ch b?nh COVID-19 trong n?m v?a qua, nh?ng ??n v? thi c?ng ph?i h?p v?i ch? ??u t? và ??n v? v?n hành kh?n tr??ng hoàn thành các kh?i l??ng c?ng vi?c còn l?i, quy?t tam hoàn thành ?úng ti?n ?? ?? ra,

Sau khi MBA 220kV – 250MVA s? 2 ???c ??a vào v?n hành, s? gi?i t?a m?t l??ng l?n c?ng su?t t? các Nhà máy th?y ?i?n Nam Trà My, S?ng Tranh 3, S?ng Tranh 4 hòa vào l??i ?i?n Qu?c gia vào cu?i n?m nay nh?m l?p thành tích chào m?ng k? niêm 66 n?m ngày Truy?n th?ng ngành ?i?n l?c Vi?t Nam; ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? 13 c?a ??ng c?ng s?n Vi?t Nam và  m?ng xuan Tan S?u 2021 s?p ??n./.

Ng?c D?ng - TT? QNa