T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) c?ng b? th?ng tin

Th? n?m, 20/8/2020 | 14:13 GMT+7

Th?c hi?n quy ??nh c?ng b? th?ng tin b?t th??ng c?a Doanh nghi?p t?i ?i?u 20 Ngh? ??nh 81/2015/N?-CP và ?i?m d kho?n 1 ?i?u 109 Lu?t Doanh nghi?p 2014, EVNNPT c?ng b? th?ng tin thay ??i ng??i qu?n ly c?a T?ng c?ng ty.

Quy tắc tác động đĩaTh?ng tin v? nhan s? gi? ch?c danh ng??i qu?n ly c?a T?ng c?ng ty có thay ??i t? ngày 01/09/2020 nh? sau:

- ?ng ??ng Phan T??ng – Ch? t?ch H?i ??ng Thành viên EVNNPT ???c ngh? c?ng tác ??i v?i cán b? theo nguy?n v?ng cá nhan, t? ngày 01/9/2020.

- ?ng Nguy?n Tu?n Tùng, T?ng Giám ??c EVNNPT gi? ch?c v? Ch? t?ch H?i ??ng thành viên EVNNPT, t? ngày 01/09/2020.

Quy tắc tác động đĩa- ?ng Ph?m Lê Phú, Phó T?ng Giám ??c EVNNPT, gi? ch?c v? Thành viên H?i ??ng Thành viên kiêm T?ng giám ??c EVNNPT, t? ngày 01/9/2020.

N?i dung xem theo file ?ính kèm:25_8_2020Congbothongtinbatthuongtheonghidinh81.pdf

Ban Pháp ch?