T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) c?ng b? th?ng tin

Th? n?m, 20/8/2020 | 14:22 GMT+7
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia th?c hi?n c?ng b? Th?ng tin ??nh k? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 81/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

Quy tắc tác động đĩaC?n c? Quy?t ??nh 139/Q?-H?TV ngày 12/8/2020 c?a H?i ??ng Thành viên T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia phê duy?t th?ng tin c?ng b?.

Quy tắc tác động đĩaTh?ng tin ???c c?ng b? là Ph? l?c IX c?a Ngh? ??nh s? 81/2015/N?-CP: Báo cáo tài chính 6 tháng ??u n?m 2020 c?a EVNNPT

Chi ti?t xem theo ph? l?c ?ính kèm: Bao-cao-tai-chinh-EVNNPT-Q2-2020-20200825163227420.pdf

Ban Pháp ch?