T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia: T?p trung gi?i pháp ??ng b? nh?m ??m b?o “?úng h?n” c?ng trình l??i ?i?n qu?c gia.

Th? ba, 21/2/2012 | 17:00 GMT+7
D? án l??i ?i?n 500 kV S?n La - Hi?p Hòa có nhi?m v? truy?n t?i ?i?n t? các nhà máy th?y ?i?n khu v?c Tay B?c vào h? th?ng ?i?n qu?c gia. V?i m?c tiêu c?a d? án nh?m ?áp ?ng nhu c?u ph? t?i cho mi?n B?c, t?o m?i liên k?t m?nh các h? th?ng ?i?n khu v?c, nang ?? tin c?y, ?n ??nh, t?i ?u hóa h? th?ng l??i truy?n t?i ?i?n qu?c gia. Tính ??n nay, tình tr?ng ch?m ti?n ?? do thi?u v?n và nh?ng v??ng m?c trong vi?c gi?i phóng m?t b?ng v?n còn khá ph? bi?n và tr? thành nh?ng tr? ng?i r?t l?n trong vi?c ??m b?o ti?n ?? hoàn thành c?ng trình. Ban T?ng giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?? t?p trung ch? ??o quy?t li?t các ??n v? trong vi?c tri?n khai th?c hi?n d? án v?i m?c tiêu ??m b?o ?úng ti?n ?? và ch?t l??ng c?ng trình. ? ?

Quy tắc tác động đĩaD? án Tr?m bi?n áp 500 kV Hi?p Hòa ???c kh?i c?ng t? tháng 3/2010 và ???c d? ki?n s? hoàn thành ??ng b? v?i ???ng day 500 kV S?n La – Hi?p Hòa. C?ng trình này có quy m? 2x900MVA ??n nay ?? ?óng ?i?n Máy bi?n áp AT2 và các nhánh r? s? 2 ??u n?i vào ???ng day? 220 kV Ph? L?i – Sóc S?n (v? phía Sóc S?n) g?m 11 v? trí và nhánh s? 3 ??u n?i vào ???ng day 220 kV Ph? L?i – Sóc S?n (v? phía Ph? L?i) g?m 12 v? trí. D? ki?n trong tháng 02/2012 s? hoàn thành ?óng ?i?n MBA AT1, trong tháng 3/2012 ?óng ?i?n nhánh r? s? 1 ??u n?i vào ???ng day 220 kV Sóc S?n – Thái Nguyên g?m 19 v? trí.

?

C?ng trình ??ng b? là d? án ???ng day 500 kV S?n La – Hi?p Hòa v?i t?ng chi?u dài 2x269km ???c kh?i c?ng t? tháng 11/2009. Theo ch? ??o c?a Phó Th? t??ng Hoàng Trung H?i, c?ng trình s? ph?i hoàn thành vào Quy I/2012. ??n nay, ph?n thi c?ng ?úc móng và d?ng c?t ?? c? b?n hoàn thi?n và d? ki?n hoàn thành vào 25/2/2012. Riêng ph?n kéo day v?n còn nhi?u v??ng m?c ch? y?u là do các v?n ?? b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng (GPMB). ???ng day 500 kV S?n La - Hi?p Hoà ?i qua 5 t?nh và 19 huy?n th? bao g?m S?n La, Phú Th?, V?nh Phúc, Thái Nguyên, B?c Giang. T?nh S?n La ?? kéo day xong 4/4 huy?n. T?nh Phú Th? ?? kéo day xong 6/7 huy?n. Riêng huy?n Phù Ninh ch?a bàn giao xong hành lang kéo day. T?nh V?nh Phúc, m?i có huy?n L?p Th?ch và th? x? Phúc Yên bàn giao xong hành lang kéo day, còn l?i 4/6 huy?n ch?a bàn giao xong hành lang kéo day. T?nh Thái Nguyên, B?c Giang có 1 huy?n ch?a bàn giao xong hành lang kéo day. ??n ngày 19/2 trên toàn tuy?n ?? hoàn thành 100% v? trí móng, d?ng xong 546/551 c?t ??t 99,1% , song ph?n kéo day v?n còn khó kh?n dang d? vì m?t s? t?n t?i phát sinh trong vi?c b?i th??ng do ki?m ??m thi?u. Ph??ng án b?i th??ng ?? ???c hoàn thi?n và trình phê duy?t b? sung.?
?
DZ Son la HH.jpg

Quán tri?t vi?c ??m b?o ti?n ?? hoàn thành d? án ???ng day 500 kV S?n La - Hi?p Hoà trong quy I/2012 theo ch? ??o c?a Phó Th? t??ng Chính ph? Hoàng Trung H?i t?i Th?ng báo s? 308/TB – VPCP ngày 21/12/2011, ??ng th?i th?c hi?n Ngh? quy?t s? 15-NQ/?U ngày 09/9/2011 c?a Ban Th??ng v? ??ng u? NPT, Ban T?ng Giám ??c NPT ?? t?p trung ch? ??o các Ban, ??n v? tr?c thu?c NPT t?p trung nhan l?c bám sát tình hình thi c?ng, ??c bi?t tình hình th?c hi?n c?ng tác b?i th??ng GPMB d? án ?? k?p th?i tham m?u, ?? xu?t bi?n pháp tháo g? v??ng m?c; t?p trung ?? v?n, ??c bi?t ngu?n v?n cho c?ng tác b?i th??ng GPMB d? án; ch? ??o Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n B?c (AMB) cùng các nhà th?u thi c?ng, nhà th?u t? v?n b?i th??ng GPMB cùng ??n v? t? v?n thi?t k? bám sát c?ng tr??ng k?p th?i tháo g? các khó kh?n v??ng m?c trong quá trình th?c hi?n d? án.
?
?
Anh Son la.jpg

Xác ??nh c?ng tác b?i th??ng GPMB là y?u t? quy?t ??nh ??n ti?n ?? hoàn thành d? án, L?nh ??o T?ng c?ng ty (TCT) ?? th??ng xuyên n?m b?t, ch? ??o k?p th?i ?? tháo g? v??ng m?c nh?m ??m b?o ti?n ?? d? án. TCT ?? làm vi?c v?i B? C?ng Th??ng, Ban Ch? ??o Nhà n??c c?ng trình thu? ?i?n S?n La – Lai Chau, B? N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n, B? Giao Th?ng V?n t?i… ?? báo cáo và ?? xu?t các gi?i pháp tháo g? các v??ng m?c trong quá trình th?c hi?n. T? ch?c và tham gia h?p v?i UBND các t?nh Phú Th?, V?nh Phúc, Thái Nguyên cùng các S?, Ban, Ngành và UBND các huy?n liên quan ?? k?p th?i báo cáo ?? xu?t ??a ph??ng và bi?n pháp tháo g? v??ng m?c. Sau khi có k?t lu?n c?a L?nh ??o UBND t?nh, huy?n t?i các cu?c h?p, NPT ?? ch? ??o AMB cùng các ??n v? liên quan bám sát ??a ph??ng ?? cùng tháo g? v??ng m?c theo ch? ??o c?a UBND t?nh. ?? ??m b?o ti?n ?? c?ng tác b?i th??ng GPMB, L?nh ??o TCT c?ng ?? n?m b?t các v??ng m?c trong c?ng tác b?i th??ng GPMB c?a t?ng h? dan, t?ng kho?ng néo, n?m b?t tình hình th?c hi?n c?ng tác tái ??nh c? c?a t?ng huy?n, x? ?? k?p th?i ch? ??o ph?i h?p cùng H?BT huy?n ?? xu?t các c? ch? ??c thù ?? tháo g?. Ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng bám sát, l?ng nghe tam t?, nguy?n v?ng c?a dan; c?n c? ch? ?? chính sách hi?n hành ?? k?p th?i có ph??ng án gi?i quy?t, có m?c h? tr? theo quy ??nh nh?m ??y nhanh ti?n ?? c?ng tác b?i th??ng GPMB.??
?
???
V? c?ng tác thu x?p v?n cho vi?c b?i th??ng GPMB, L?nh ??o TCT ?? tích c?c làm vi?c v?i EVN, k?p th?i báo cáo nhu c?u v?n và ?u tiên h? tr? tích c?c cho NPT trong vi?c b? trí v?n cho d? án. L?nh ??o TCT c?ng ??c bi?t ?u tiên ngu?n kinh phí h?n h?p c?a NPT cho c?ng tác b?i th??ng GPMB c?a d? án. Hi?n nay c?ng tác b? trí v?n c? b?n ?? ?áp ?ng ???c ti?n ?? phê duy?t ph??ng án b?i th??ng và ti?n ?? thi c?ng d? án.
?
Nhi?u gi?i pháp tích c?c, ??ng b? và t?p trung v?n ?ang ti?p t?c ???c tri?n khai trong giai ?o?n n??c rút c?a d? án ?? ??m b?o ti?n ?? hoàn thành d? án trong quy I/2012.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
Ph?m Trang - NPT