T?ng giám ??c EVNNPT h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ?Z 500kV m?ch 3

Th? sáu, 2/10/2020 | 14:17 GMT+7
Ngày 30/9/2020 t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB), ?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT ?? ch? trì cu?c h?p Ban ch? ??o ???ng day (?Z) 500kV m?ch 3 bao g?m các d? án: ?Z 500 kV Nhi?t ?i?n Qu?ng Tr?ch - V?ng áng và san phan ph?i 500 kV TT?L Qu?ng Tr?ch; Qu?ng Tr?ch - D?c S?i và D?c S?i - Pleiku 2.

?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT ch? trì cu?c h?p Ban ch? ??o ?Z 500kV m?ch 3

Tham d? cu?c h?p ??y ?? các thành viên c?a Ban ch? ??o ?Z 500kV m?ch 3 c?p EVNNPT có ?ng Nguy?n Ng?c Tan – TV H?TV, ?ng Bùi V?n Kiên - PTG?, L?nh ??o các Ban ch?c n?ng c?a EVNNPT. V? Phía CPMB có ?ng Nguy?n ??c Tuy?n - Giám ??c, các Phó giám ??c ph? trách các cung ?o?n; các Tr??ng phòng ch?c n?ng, ??i di?n các Ban Ti?n ph??ng thu?c CPMB; các ??n v? t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát và các nhà th?u thi c?ng xay d?ng d? án, tham gia cu?c h?p còn có các ??n v? cung c?p c?t thép và các ??n v? liên quan.

Quy tắc tác động đĩaSau h?n 22 tháng thi c?ng, L?nh ??o EVNNPT ?? t? ch?c nhi?u cu?c h?p ?i?u ?? các ??n v? liên quan và h?p các thành viên c?a Ban Ch? ??o ?Z 500kV m?ch 3 nh?m rà soát, ki?m ?i?m và ?ánh giá l?i toàn b? tình hình th?c hi?n c?a d? án. Bên c?nh ?ó, ?? L?nh ??o các c?p th??ng xuyên n?m tình hình thi c?ng c?a d? án, h?ng tu?n/tháng Giám ??c CPMB th??ng xuyên t? ch?c các cu?c h?p ?i?u ?? v?i các Ban Ti?n Ph??ng thu?c CPMB k?t h?p ?i ki?m tra th?c t? t?i c?ng tr??ng và làm vi?c v?i H?BT các ??a ph??ng ?? tháo g? k?p th?i các v??ng m?c. Bên c?nh ?ó, L?nh ??o, C?ng ?oàn EVNNPT c?ng t? ch?c nhi?u ??t th?m h?i, t?ng quà, ??ng viên các ??n v? tham gia thi c?ng.

?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB báo cáo tình hình th?c hi?n trên toàn tuy?n ?Z 500kV m?ch 3

Hi?n nay d? án v?n ?ang g?p nhi?u khó kh?n trong th? t?c r?ng, trong c?ng tác b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng t?i các v? trí móng và hành lang tuy?n, m?t s? ??a ph??ng v?n ch?a phê duy?t ph??ng án b?i th??ng ph?n hành lang tuy?n, m?t s? h? dan v?n ch?a bàn giao m?t b?ng v?i ly do ??n giá ??n bù th?p. Bên c?nh ?ó, tình hình th?i ti?t m?a nhi?u trong khi ?Z ch? y?u ?i qua vùng núi cao, hi?m tr? nên c?ng tác v?n chuy?n v?t t? thi?t b? và tri?n khai thi c?ng g?p r?t nhi?u khó kh?n. ??c bi?t, nh?ng di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch b?nh COVID - 19 ?? ?nh h??ng r?t nhi?u ??n ti?n ?? d? án.

Báo cáo t?i cu?c h?p, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n - Giám ??c CPMB cho bi?t: C?ng tác tri?n khai th?c hi?n ??n th?i ?i?m hi?n nay trên toàn tuy?n ??i v?i th? t?c r?ng ?? bàn giao 395/416 v? trí, trong ?ó Hà T?nh là 40/40 v? trí; Qu?ng Bình là 109/109 v? trí; Qu?ng Tr? là 54/54 v? trí; Th?a Thiên Hu? là 79/79 v? trí; TP ?à N?ng là 25/25 v? trí; Qu?ng Nam là 19/40 v? trí; Qu?ng Ng?i là 14/14 v? trí; Kon Tum là 47/47 v? trí; Gia Lai là 8/8 v? trí. Hi?n nay, t?nh Qu?ng Nam ?? có Q? chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng r?ng, các v? trí ch?a bàn giao ch? y?u ?ang làm th? t?c t?n thu cay r?ng trên v? trí móng c?a 21 v? trí, t?nh Qu?ng Ng?i ?ang làm th? t?c trình UBND t?nh chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng r?ng.

C?ng tác bàn giao m?t b?ng ??n th?i ?i?m hi?n t?i là 1.540/1.606 v? trí (??t 96%), c? th?: Hà T?nh 60/71 v? trí (??t 85%); Qu?ng Bình 309/313 v? trí (??t 99%); Qu?ng Tr? 188/197 v? trí (??t 95%); Th?a Thiên Hu? 227/227 v? trí (??t 100%); TP ?à N?ng 71/72 v? trí (??t 99%); Qu?ng Nam 233/268 v? trí (??t 87%); Qu?ng Ng?i 190/196 v? trí (??t 97%); Kon Tum 163/163 v? trí (??t 100%); Gia Lai 99/99 v? trí (??t 100%). Ph?n Hành lang tuy?n CPMB ?? bàn giao 927/1.606 kho?ng c?t (??t 57,72%). T?p trung ??n ??c hoàn ch?nh th? t?c phê duy?t ph??ng án b?i th??ng, chi tr? ti?n các ph??ng án ?? l?p; các v? trí v??ng m?c ? các ??a ph??ng còn l?i nhi?u (nh? Qu?ng Tr?, Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i) c? g?ng gi?i quy?t trong tháng 9-10/2020; hành lang tuy?n t?p trung ?? hoàn thành theo ti?n ?? d?ng c?t/kéo day, ph?n ??u k?t thúc tháng 10-11/2020.

Quy tắc tác động đĩa??i v?i tình hình thi c?ng, v? ph?n móng ?? ?ào 1.472/1.606 (??t 91,7%); ?? ?úc 1.427/1.606 v? trí (??t 88,9%); ?? d?ng c?t 1.176/1.606 v? trí (??t 73,2%); ?ang kéo day 71,601 km, ?? hoàn thành kéo day 76,453 km/741,99km.

Các ??n v? tham gia thi c?ng báo cáo tình hình thi c?ng, v??ng m?c ki?n ngh? trong quá trình th?c hi?n

Sau khi nghe báo cáo c?a các nhà th?u thi c?ng, cung c?p c?t thép, t? v?n giám sát, t? v?n thi?t k?, t? v?n r?ng, các ?ng Phó giám ??c ph? trách các cung ?o?n c?a d? án, các y ki?n c?a ??i ?i?n các Ban ch?c n?ng c?a EVNNPT, các thành viên c?a ban ch? ??o ?Z 500kV m?ch 3. ?ng Ph?m Lê Phú - TG? EVNNPT ?? bi?u d??ng s? n? l?c c?a các ??n v? tham gia thi c?ng, trong ?ó các nhà th?u thi c?ng ??t ch?t l??ng và ti?n ?? cao, ??ng th?i chia s? nh?ng khó kh?n c?a các nhà th?u trong th?i gian g?p ph?i d?ch b?nh covid - 19, c?ng nh? các v?n ?? khác. Tuy nhiên, ?ánh giá chung toàn b? tình hình thi c?ng toàn tuy?n là còn r?t ch?m, ch?a ?áp ?ng ti?n ?? nhi?u nguy c? d? án s? kh?ng k?p ti?n ??. Nhi?u nhà th?u ch?a t?p trung ngu?n l?c, nhi?u ??a ph??ng v?n ch?a h? tr? quy?t li?t ?? ??n v? thi c?ng tri?n khai, các khó kh?n v??ng m?c trong c?ng tác BTGPMB ?ang còn c?ng th?ng t?i các t?nh Hà T?nh, Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i ph?i c?n s? vào cu?c c?a t?t c? các bên, ??ng th?i  nh?n m?nh ?ay là th?i ?i?m n??c rút c?a d? án. Do ?ó ?? hoàn thành theo k? ho?ch ?óng ?i?n ?Z 500 kV Nhi?t ?i?n Qu?ng Tr?ch - V?ng áng và san phan ph?i 500 kV TT?L Qu?ng Tr?ch; ?Z 500 kV Qu?ng Tr?ch - D?c S?i trong tháng 12/2020 và ?Z 500 kV D?c S?i - Pleiku 2 trong tháng 11/2020.

Quy tắc tác động đĩa?ng Ph?m Lê Phú yêu c?u ??i v?i các ??n v? TVGS t?ng c??ng nhan l?c ?? giám sát trê toàn tuy?n, k? c? giám sát v? an toàn lao ??ng c?a các nhà th?u, th?c hi?n ?úng theo quy ??nh c?a EVNNPT và các c?p có th?m quy?n ban hành, c?p nh?p ??y ?? s? li?u trên ph?n m?m E – QL?TXD theo quy ??nh.

??i v?i các ??n v? TVTK c?n t?ng c??ng trao ??i th?ng tin, ph?i h?p v?i Ban Ti?n Ph??ng c?a CPMB ?? th?ng nh?t h? s? thi?t k? cho t?ng d? án ??m b?o ??ng b? trong quá trình thi c?ng, TVGS, nghi?m thu c?ng trình và các v??ng m?c, phát sinh c?n x? ly thi?t k? trong quá trình thi c?ng t?i hi?n tr??ng.

??i v?i các Ban ti?n ph??ng c?a CPMB t?i các ??a ph??ng ph?i th??ng xuyên làm vi?c v?i các ??a ph??ng, nhà th?u và các ??n v? liên quan gi?i quy?t k?p th?i các khó kh?n, v??ng m?c phát sinh trên c?ng tr??ng, ??m b?o c?ng tác ?i?u hành ?? bàn giao m?t b?ng, BTGPMB và ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng theo k? ho?ch.

??i v?i nhà th?u cung c?p v?t t? thi?t b? kh?n tr??ng kh?c ph?c các t?n t?i trong vi?c cung c?p các chi ti?t còn thi?u cho ??n v? thi c?ng và l?u y ??n gói th?u t? bù còn l?i ??m b?o ti?n ??.

Yêu c?u các Ban ch?c n?ng ph?i h?p và h? tr? v?i CPMB ?? gi?i quy?t các v??ng m?c trong c?ng tác BTGPMB t?i các T?nh Hà T?nh, Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i, các c?ng tác c?t ?i?n, ??m b?o an ninh tr?t t? trên toàn tuy?n ?? ??m b?o ti?n d? d? án, ??m b?o v?n gi?i ngan cho d? án. Báo cáo v?i EVN và các c?p có th?m quy?n ?? h? tr? CPMB gi?i quy?t các v?n ?? v? c?ng tác BTGPMB.

Quy tắc tác động đĩaTri?n khai c?ng tác truy?n th?ng sau r?ng trên toàn tuy?n trong giai ?o?n n??c rút c?a d? án, trong ?ó ??t 1 b?t ??u t? tháng 10/2020 th?c hi?n cho d? án ?Z 500kV D?c S?i - Pleiku2; ??t 2 d? ki?n th?c hi?n cu?i tháng 11, ??u tháng 12/2020 cho 2 d? án còn l?i.

Xác ??nh ?ay là th?i ?i?m n??c rút c?a d? án, T?ng Giám ??c EVNNPT yêu c?u các ??n v? liên quan, nh?t là CPMB c?n t?p trung m?i ngu?n l?c, làm vi?c m?t cách khoa h?c, hi?u qu? ?? ??m b?o ti?n ?? ?? ra theo ch? ??o c?a Chính ph? và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam. ?ng yêu c?u các nhà th?u ??c bi?t chú tr?ng ??n c?ng tác ??m b?o an toàn thi c?ng c?a các nhà th?u tham gia d? án./.

?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB báo cáo tình hình th?c hi?n trên toàn tuy?n ?Z 500kV m?ch 3

Các ??n v? tham gia thi c?ng báo cáo tình hình thi c?ng, v??ng m?c ki?n ngh? trong quá trình th?c hi?n

Các ??n v? tham gia thi c?ng báo cáo tình hình thi c?ng, v??ng m?c ki?n ngh? trong quá trình th?c hi?n

?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT trao quà ??ng viên các ??n v? tham gia d? án

CPMB