V??t qua th?i ti?t kh?c nghi?t, PTC2 th?c hi?n t?t c?ng tác s?a ch?a l??i ?i?n

Th? sáu, 4/12/2020 | 12:03 GMT+7
V??t qua khó kh?n c?a ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t, m?a l?n kéo dài, các ??t kh?ng khí l?nh giá rét t?ng c??ng t?i mi?n Trung. Trong nh?ng tháng cu?i n?m, PTC2 ?? t? ch?c th?c hi?n thi c?ng s?a ch?a l??i ?i?n nh?m ??m b?o an toàn trong c?ng tác qu?n ly v?n hành n?m 2020 nh?: X? ly nang cao các v? trí c?t, c?ng day l?y l?i ?? v?ng, thay th? cách ?i?n day d?n, s?n c?t, thay day ch?ng sét, v? sinh b?o d??ng ???ng day ? xu?t tuy?n 500kV ?à N?ng – V?ng áng.

Trong ??t thi c?ng này, do m?a l?n kéo dài trên toàn tuy?n gay ng?p n??c, sình l?y nghiêm tr?ng các ???ng c?ng v?, các ph??ng ti?n xe c?u, nang ph?c v? thi c?ng kh?ng th? ti?p c?n các v? trí c?ng tác, C?ng ty ?? t? ch?c ph??ng án d? phòng, thuê các ph??ng ti?n xe múc, xe ?ào ?? san g?t ???ng, gia c? v? trí s?t lún b?ng ?á r?, lót các t?m thép ?? các ph??ng ti?n c? gi?i có th? ti?p c?n v? trí c?ng tác. C?ng ty ?? huy ??ng ??ng ??o l?c l??ng cán b? c?ng nhan qu?n ly v?n hành ???ng day c?a các Truy?n t?i ?i?n tr?c thu?c tham gia c?ng tác.

Quy tắc tác động đĩaSau n? l?c nhi?u ngày ?êm làm vi?c kh?ng ng?ng ngh? trong ?i?u ki?n th?i ti?t giá rét, m?a l?n kéo dài, toàn b? kh?i l??ng c?ng vi?c ?? hoàn thành v??t ti?n ?? ?? ra, ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i và thi?t b?.

Quy tắc tác động đĩaM?t s? hình hành n?i b?t c?a ??t s?a ch?a ???ng day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ph??ng - PTC2