Ch? ch? liên t?ch: ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c thiên tai n?m 2020

Th? hai, 19/10/2020 | 10:21 GMT+7
Ngày 19/10/2020, EVNNPT ?? ban hành Ch? th? liên t?ch s?: 4041/CTLT-EVNNPT-C?EVNNPT v? vi?c ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c thiên tai n?m 2020.

Theo ?ó, T?ng Giám ??c và Ban Th??ng v? C?ng ?oàn EVNNPT kêu g?i CBCNV trong toàn EVNNPT v?i tinh th?n "t??ng than t??ng ái", "lá lành ?ùm lá rách" ?ng h? m?t ph?n ti?n l??ng c?a mình ?? cùng c? n??c chung tay h? tr? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? m?a b?o, l? l?t gay ra; th?i gian ?ng h? t? ngày 19 - 21/10/2020.

D??i ?ay là n?i dung Ch? th? liên t?ch s? 4041/CTLT-EVNNPT-C?EVNNPT:


N?i dung Ch? th? liên t?ch s? 6947/CTLT-EVN-C??VN ngày 18/10/2020 c?a C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam v? vi?c ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c thiên tai n?m 2020 xem t?i file ?ính kèm: CTLT s?  6947.

Ban Truy?n th?ng - EVNNPT